Красилівська міська територіальна громада

Красилівська міська рада Хмельницької області

Інвестиційний паспорт Красилівської міської територіальної громади

Красилівська міська територіальна громада

Фото без опису

Інвестиційний паспорт Красилівської міської територіальної громади

 

Красилів

2023 рік

 

Фото без опису

Звернення до інвестора

Красилівська громада– це аграрний та екологічно чистий край, вигідне географічне положення, близькість  джерел сировини та ринків збуту товарів. Наявність великого сільськогосподарського потенціалу і мережі транспортних комунікацій створюють незаперечні переваги для нашої громади як перспективного ринку вкладення ресурсів та залучення інвестицій.

Розвинений енергетичний комплекс, інноваційно орієнтовані багатопрофільні промислові та сільськогосподарські виробництва складають основу економіки краю.

Красилівська громада зі значним ресурсним та інвестиційним потенціалом, де впроваджуються програми та заходи, спрямовані на формування сприятливого інвестиційного клімату. Влада громади відкрита до співпраці та створює усі необхідні умови з метою збільшення обсягів інвестицій.

Красилівська територіальна громада готова й надалі сприяти вітчизняному та міжнародному бізнесу та надавати необхідну допомогу у реалізації інвестиційних проектів у регіоні.

 Ми готові розглянути будь-які взаємовигідні пропозиції та будемо раді співробітництву!

 

Голова громади        Ніла ОСТРОВСЬКА

Appeal to the investor

Krasyliv community is an agrarian and ecologically clean region.It has a favorable geographical location, proximity of sources of raw materials and markets. Аvailability of great agricultural potential and transport network creates undeniable advantages for our community as a promising market for investing resources and attracting investments.

 The basis of the region's economy is formed by the developed energy complex,innovation-oriented diversified industrial and agricultural production.

 

Krasyliv community with significant resource and investment potential  implements programs and activities aimed at creating a favorable investment climate. Community authorities are open to cooperation and create all the necessary conditions to increase investments.

The Krasyliv Territorial Community is ready to continue and to support nationa and international business and provide the necessary assistance in the implementation of investment projects in the region.

We are ready to consider any mutually beneficial proposals and look forward to working with you!

Head of the community Nila OSTROVSKA

ІНВЕСТИЦІЙНА  ДІЯЛЬНІСТЬ

В районі реалізовується прозора та відкрита інвестиційна політика.  Сприяючи інвесторам у реалізації перспективних інвестиційних проектів та узгоджуючи їх інтереси з пріоритетами регіону, органи влади забезпечують основу для плідного та взаємовигідного співробітництва.

Підтвердженням сприятлив ого інвестиційного клімату в регіоні слід вважати тривалу та успішну роботу на теренах району таких іноземних компаній, як німецькі «МАНН+ХУММЕЛЬ», ТЗОВ "ГОЛЬДХОФЕР ЮКРЕЙН", польська TOB «ЕКОМЕТАЛ ІНВЕСТ»

INVESTMENT ACTIVITY

The district has a transparent and open investment policy. By assisting investors in the implementation of promising investment projects and aligning their interests with the priorities of the region, the authorities provide a basis for fruitful and mutually beneficial cooperation.

Proof of the favorable investment climate in the region should be considered the long and successful work in the area of such foreign companies as the German "MANN + HUMMEL", GOLDHOUFER UKRAINE LLC, Polish ECOMETAL INVEST LLC

 

Об’єкт інвестуваня Земельна ділянка з складськими та  виробничими приміщеннями
Ініціатор ПАТ  «Красилівський машинобудівний завод»
Локалізація В  межах населеного пункту
Місто/село м.Красилів Хмельницької області, вул. Центральна,16 
Кадастровий номер земельної ділянки       6822710100:01:001:0099

Місцезнаходження ( координати )

земельної ділянки

( посилання в програмі « Google Планета Земля » )

Широта 49ͦ   39'  53,66"С

Довгота   26ͦ   58'  7,25"В

Адреса м.Красилів Хмельницької області, вул. Центральна,16 
Поштовий індекс 31000
Посилання www.kmbz.com.ua
Електронна пошта shax@atonmash.com.ua
Мови Українська
Площа До 14 га
Характеристика об’єкту інвестування

- форма власності земельної ділянки -  оренда у міської ради

- форма власності приміщень -  приватна

- землі промисловості

-  на земельній ділянці розміщені виробничі та складські приміщення, а саме:

 • відкритий огороджений склад з твердим покриттям 10 230 кв.м
 • гараж транспортний 1 260 кв.м
 • арочний склад  512 кв.м
 • арочний склад  515 кв.м
 • 83 2кв.м
 • арочний арочний склад    503 кв.м
 • арочний склад   712 кв.м
 •  склад    370 кв.м
 •  склад   склад   498 кв.м
 • склад  двохповерховий 955 кв.м
 • виробниче приміщення 396 кв.м
 • склад двохповерховий 1 592 кв.м
 • склад 435 кв.м
 • склад арочний 504 кв.м
 • склад 1 005 кв.м
 • відкритий огороджений склад з грунтовим покриттям 20 700 кв.м.
 • відкритий огороджений склад з грунтовим покриттям 5 400 кв.м
 • огороджений склад з приміщеннями площею 5 500 кв.м
 • виробниче приміщення 3 355 кв.м
 • столова з кондитерським цехом 1 325 кв.м

   можливий вибір частини земельної ділянки  без приміщень 

- вся територія підприємства огороджена цегляним муром, встановлена охоронна сигналізація, цілодобово знаходиться під охороною (власна + поліція охорони)

- знаходиться в межах м. Красилова  на територію підприємства прокладено залізничні колії.

-- електрика – по території розведено система власних електромереж з підключенням до мереж обленерго

- власна свердловина з баштою

- по підприємству розведена система газопостачання водопостачання, каналізації

- наявний  ресурс працівників: населення м. Красилова  та Красилівської громади

Вартість ділянки вартість суборенди, чи оренди, продаж, інші варіанти
Поточний стан проекту Інвестиційна пропозиція
Інвестиційна модель Можливі різні моделі інвестицій -  побудова повністю нового виробництва, використання існуючих виробничих та складських тужностей
Участь держави органи місцевої влади нададуть потрібну  інформацію та допоможуть в оформленні необхідних документів, що  пришвидшить процес інвестування
Контактна інформація Відділ економічного та агропромислового розвитку, інвестицій та регуляторної діяльності Красилівської міської ради (електронна адреса: economy.krotg@gmail.com). Голова правління ПАТ «Красилівський машзавод» Шаховал Анатолій Михайлович   03855-44079;  067-44-93-955
Object of investment Land plot with warehouses and production facilities
Initiator PJSC "Krasyliv Machine-Building Plant"
Localization Within the settlement
City / village Тhe city of Krasyliv
Cadastral number of the land plot 6822710100:01:001:0099

Location (coordinates)

of the land plot

(link in the program "Google Earth")

Latitude 49ͦ 39 '53.66 "C

Longitude 26ͦ 58 '7.25 "B

Address Krasyliv, Khmelnytsky region, street Central, 16
ZIP Code 31000
Link www.kmbz.com.ua
Email shax@atonmash.com.ua    
Languages Ukrainian
Area Area Up to 14 hectares

Characteristics

of the investment object

- form of land ownership - lease from the city council

- form of ownership of premises - private

- industrial lands

- production and storage facilities are located on the land plot, namely:

• open fenced warehouse with a hard surface of 10,230 sq.m.

• transport garage 1,260 sq.m.

• arched warehouse of 512 sq.m.

• arched warehouse of 515 sq.m.

• 83 2sq.m

• arched arch warehouse of 503 sq.m.

• arched warehouse of 712 sq.m.

• warehouse 370 sq.m.

• warehouse warehouse 498 sq.m.

• two-storey warehouse of 955 sq.m.

• production room 396 sq.m.

• two-storey warehouse 1,592 sq.m.

• warehouse 435 sq.m.

• arched warehouse 504 sq.m.

• warehouse 1 005 sq.m.

• open fenced warehouse with a ground covering of 20 700 sq.m.

• open fenced warehouse with a ground covering of 5 400 sq.m

• fenced warehouse with premises of 5,500 sq.m.

• production space 3 355 sq.m.

• dining room with confectionery shop 1 325 sq.m.

   it is possible to choose a part of the land plot without premises

- the whole territory of the enterprise is fenced with a brick wall, the security alarm system is established, it is under guard round the clock (own + security police)

- railway tracks are laid on the territory of the enterprise within the city of Krasyliv.

- electricity - the system of own electric networks with connection to networks of regional power plants is developed on the territory

- own well with a tower

- the enterprise has a gas supply system, water supply, sewerage

- available resource of employees: the population of Krasyliv and Krasylyska community

The cost of the plot cost of sublease, or rent, sale, other options
Current state of the project Investment proposal
Investment model Different investment models are possible - construction of a completely new production, use of existing production and warehousing facilities
State participation local authorities will provide the necessary information and help in drawing up the necessary documents, which will speed up the investment process
Contact Information Department of Economic and Agro-Industrial Development, Investments and Regulatory Activities of Krasyliv City Council (e-mail: economy.krotg@gmail.com). Chairman of the Board of PJSC "Krasyliv Machine-Building Plant" Shakhoval Anatoliy Mykhailovych 03855-44079; 067-44-93-955

РОЗДІЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТА КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ГРОМАДИ

 

  1.1.  ВИЗНАЧАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ГРОМАДИ

Красилівська міська територіальна громада належить до одного з перспективних регіонів області щодо вкладання інвестицій завдяки поєднанню наявного економічного потенціалу з вигідним географічним розташуванням в центрі  Хмельницької області.

Відстань від Києва до обласного центру 324 км. на південний захід, від м. Красилів до обласного центру залізницею 41 км, автошляхом – 36 км.

Усього в громаді 1 місто, 30 сільських населених пунктів.

Головним завданням інвестиційної політики громади є широкомасштабне залучення внутрішніх і зовнішніх інвестицій.

Пріоритетним для інвестування в громаді є такі галузі:

• агропромисловий комплекс (виробництво та переробка сільськогосподарської продукції);

 

•  машинобудування;

•  харчова промисловість;

• мале підприємництво;

•  житлово-комунальне господарство.

 

Здійснюється підтримка і стимулювання участі іноземних інвесторів, підтримка усіх форм власності, які сприяють розвитку економічного потенціалу регіону, зайнятості населення, особливо у сільській місцевості, насиченню ринку товарами власного виробництва, розширенню сфери послуг, покращенню торгівельного обслуговування населення.

Привабливість інвестиційного клімату зумовлена низкою факторів, а саме:

•  потужний промисловий потенціал і перспективи його розвитку;

•  сприятливі природні та кліматичні  умови для інтенсивного розвитку сільськогосподарського виробництва;

•  кваліфікована робоча сила та управлінський персонал;

•  розвинута інфраструктура транспорту і зв’язку;

•  зручне географічне положення;

•  розвинута банківська мережа.

Красилівська громада має сприятливе територіальне розташування, зумовлене близькістю до обласного центру.

В громадіє достатня кількість кваліфікованих кадрів. Підготовку працівників робітничих професій забезпечує Красилівський професійний ліцей.

Для розміщення нових виробництв є незадіяні виробничі приміщення, об’єкти незавершеного будівництва.

SECTION 1. CHARACTERISTICS AND COMPETITIVE ADVANTAGES OF THE COMMUNITY

 

1.1. DEFINITIVE FEATURES OF THE COMMUNITY

Krasyliv City Territorial Community belongs to one of the most promising districts of the region in terms of investment due to the combination of existing economic potential with a favorable geographical location in the center of Khmelnytsky region.

The distance from Kyiv to the regional center is 324 km. to the south-west, from Krasyliv to the regional center by railway 41 km, by road - 36 km.

In general,the community has 1 city and 30 rural settlements.

The main task of the community investment policy is to attract large-scale domestic and foreign investments.

The following areas are a priority for investing in the community:

•agro-industrial complex (production and processing of agricultural products);

 

• mechanical engineering;

•  food Industry;

• small business;

•  utilities.

 

The community provides support and stimulation for participation of foreign investors, support for all forms of ownership which promote development of economic potential of the region, employment of the population, especially in rural areas, saturation of the market with own-produced goods, expansion of sphere of services, improvement of trade service of the population.

The attractiveness of the investment climate is due to a number of factors, namely:

• b industrial potential and prospects for its development;

• favorable natural and climatic conditions for intensive development of agricultural production;

   • skilled workforce and management staff;

• developed transport and communication infrastructure;

               • convenient geographical location;

• developed banking network.

The Krasyliv community has a favorable territorial location due to its proximity to the regional center.

The community has a sufficient number of qualified personnel. Krasyliv Vocational Lyceum provides training for workers.

For the placement of new productions there are idle production premises, objects of unfinished construction.

1.2.ГЕОГРАФІЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ ТА ПРИРОДНИЙ ПОТЕНЦІАЛ 1.2. GEOGRAPHICAL LOCATION AND NATURAL POTENTIAL

Фото без опису

Загальні відомості

Дата утворення: 30 листопада 2017 року.

Площа: 438,65 кв. км.

Відстані від м. Красилова до м. Хмельницького:

залізницею - 41 км,  автошляхом - 36 км.

Географічні дані:                   

            Громада розташована в північній частині Подільської височини в зонах лісостепу і змішаних лісів. Клімат помірно-континентальний.        

Середньорічні температури: літня – плюс 23,5 градусів, зимова – мінус 5,5 градуса. Максимальна літня  температура – плюс 36-38 градусів,  мінімальна зимова - мінус 21-30 градусів. Кількість опадів – 570 мм (середньорічна).

Ґрунти переважають сірі опідзолені лісостепові та чорноземи.

Кордони:

Громада межує:

на півночі – з населеними пунктами Хмельницького району та Антонінської селищної територіальної громади;

на сході – з Щиборівською сільською територіальною громадою;

на півдні – з населеними пунктами Хмельницького району;

на заході – з Заслучненською територіальною громадою.

General Information

Date of formation: November 30, 2017.

Area: 438.65 sq. km.

Distances from Krasyliv to Khmelnytsky:

by rail - 41 km, by road - 36 km.

Geographic data:

The community is located in the northern part of the Podolsk Upland in areas of forest-steppe and mixed forests. The climate is temperate continental.

Average annual temperatures: summer -  23.5 degrees above zero, winter -  5.5 degrees below zero. Maximum summer temperature -  36-38 degrees above zero, minimum winter -  21-30 degrees below zero. The rainfall is 570 mm (average annual).

Soils are dominated by gray podzolic forest-steppe and chernozems.

Borders:

The community borders:

in the north - with the settlements of Khmelnytsky district and Antoninsky settlement territorial community;

in the east - with Shchyboriv village territorial community;

in the south - with the settlements of Khmelnytsky district;

in the west - with the Zasluchne territorial community.

1.3.ТРАНСПОРТНЕ СПОЛУЧЕННЯ

Зовнішній та внутрішній транспортні зв’язки громади здійснюються залізничним та автомобільним транспортом. По території громади проходить Південно-Західна магістраль Укрзалізниці, яка має напрямок Гречани-Шепетівка. В межах  громади знаходиться одна залізнична станція в м. Красилів.

У громаді експлуатується 229,7 км автомобільних доріг, з них:

– по видах сполучення:

•територіальні дороги - 78,3 км;

• дороги обласного значення - 125,3 км;

• дороги районного значення - 26,1 км.

Всі населені пункти забезпечені транспортним сполученням з районним та обласним центрами.

Через територію району проходить  магістральний газопровід:

-  Дашава-Київ;

-  Київ-Захід України.

Від центральної магістралі йде три відгалуження:

-  до м. Хмельницький;

- до м. Кам’янець-Подільський;

-  до смт Антоніни.

Для обслуговування магістральних газопроводів у 1948 році створене  Красилівське ЛВУМГ.Добове транспортування газу становило 2,5 млн. м3.

Автомобільні шляхи територіального значення:

1) Т-18-04 Корець-Славута-Антоніни (12,6 км);

2) Т-23-14 Теофіполь-Красилів до автомобільної дороги Житомир-Чернівці (49 км);

3) Т-23-02 Чернелівка-Городок-Смотрич (8 км);

4) Т-23-24 Старокостянтинів-Антоніни (8,7 км).

1.3. TRANSPORT CONNECTION

External and internal transport connections of the community are provided by rail and road. The South-Western highway of Ukrzaliznytsia, which has a direction: Grechany-Shepetivka, runs through the territory of the community. Within the community there is one railway station in Krasyliv.

The community operates 229.7 km of roads, of which:

- by types of communication:

• territorial roads - 78.3 km;

• roads of regional significance - 125.3 km;

• roads of district significance - 26.1 km.

All settlements are provided with transport connections with district and regional centers.

The main gas pipeline passes through the territory of the district:

- Dashava-Kyiv;

- Kyiv-West of Ukraine.

From the central highway there are three branches:

- to the city of Khmelnytsky;

- to the city of Kamyanets-Podilsky;

- to the town of Antoniny.

Krasylivske LVUMG was established in 1948 to service the main gas pipelines. The daily gas transportation amounted to 2.5 million m3.

Highways of territorial significance:

1) T-18-04 Korets-Slavuta-Antoniny (12.6 km);

2) T-23-14 Teofipol-Krasyliv to the Zhytomyr-Chernivtsi highway (49 km);

3) T-23-02 Chernelivka-Gorodok-Smotrych (8 km);

4) T-23-24 Starokostiantyniv-Antoniny (8.7 km).

1.4. ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ГРОМАДИ

Економіка Красилівської громади має індустріально-аграрний характер. Пріоритетні галузі – сільське господарство, харчова промисловість, машинобудування та металургійна промисловість.

Промислове виробництво в основному зосереджено у місті Красилів.

Основні види харчової промисловості – хліб та хлібобулочні вироби, води мінеральні, напої, цукор-пісок, м'ясо.

Підприємства галузі машинобудування виготовляють: котли опалювальні різних модифікацій, модульні котельні, фільтри для двигунів, комплектуючі до сільськогосподарської техніки, причепи та інше.

Продукція підприємств району експортується в  Молдову, Болгарію, Польщу, Литву, Німеччину, Угорщину, Грузію, Ізраїль та інші.

Пріоритетні напрями залучення інвестицій у промисловість району:

•           розвиток ІТ-технологій, розробка та виробництво інноваційної продукції;

•           розвиток альтернативної енергетики;

•           створення підприємств з розробки, виробництва, ремонту та сервісного обслуговування сільськогосподарського, будівельного та іншого обладнання.

1.4. ECONOMIC POTENTIAL OF THE AREA

The economy of the Krasyliv community has an industrial-agrarian character. Priority industries are the following: agriculture, food industry, mechanical engineering and metallurgy.

Industrial production is mainly concentrated in the city of Krasyliv.

The main types of food industry are: bread and bakery products, mineral water, beverages, granulated sugar, meat.

Enterprises in the field of mechanical engineering produce: heating boilers of various modifications, modular boilers, filters for engines, components for agricultural machinery, trailers and more.

The products of the district's enterprises are exported to Moldova, Bulgaria, Poland, Lithuania, Germany, Hungary, Georgia, Israel and others.

Priority areas for attracting investment in the industry of the district:

• development of IT technologies, development and production of innovative products;

• development of alternative energy;

• establishment of enterprises for the development, production, repair and maintenance of agricultural, construction and other equipment.

1.5. ПРОМИСЛОВІСТЬ  (НАЙБІЛЬШІ ПІДПРИЄМСТВА КРАСИЛІВСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ)

1.5. INDUSTRY (THE LARGEST ENTERPRISES OF THE KRASILIV TERRITORIAL COMMUNITY)

ДП «Красилівський агрегатний завод»

Юридична адреса: 

31000, Хмельницька обл., м. Красилів,

вул. Щаслива, 1

 тел.(03855) 4-14-53, (03855) 4-35-03

E-mail: kazagreat@ukr.net 

Krasyliv Aggregate Plant

Legal address:

31000, Khmelnytsky region, Krasyliv,

street Happy, 1

  tel. (03855) 4-14-53, (03855) 4-35-03

Email: kazagreat@ukr.net

Фото без опису Фото без опису

Основна продукція, яку виробляє підприємство: випуск агрегатів авіаційної техніки військового призначення, твердопаливні котли та  побутові  газові  опалювальні котли різних модифікацій,  в тому числі, парапетні  та напольні з  автоматикою   MINISIT   та   EVROSIT,  з  циркуляційним  насосом  та  димососом,  регулятори  тиску  газу,  ПГЩМ,  конвектори,  лампи  паяльні, електрошашличниці, рибальські човни,  електрокотли.

Продукція військового призначення ДП "КАЗ" використовується на літаках Су-17, Су-17М3, Су-17М4, Су-24, Су-24М, Су-27, Су-30, Су-30М, Су-30МК, Су-30МКИ, Су-34.

На даний момент підприємством випускається 46 видів опалювальних апаратів потужністю від 2,3 до 400 кВт.

Налагоджено випуск опалювальних котлів на твердому паливі потужністю до 100 кВт для опалення і гарячого водопостачання індивідуальних житлових будинків і споруд комунально-побутового призначення та до 400 кВт для промислового використання, які користуються попитом як в Україні, так і за її межами.

Підприємство виготовляє котли на твердому паливі з бункерами, які працюють на пеллетах, деревній стружці  та відходах, спресованих в гранулах.

ДП „Красилівський агрегатний завод” постійно працює над урізноманітненням  асортименту продукції, впровадження якої дає можливість розширити діапазон ринків збуту та збільшити прибутки. Продукція заводу сертифікована в країнах ближнього зарубіжжя: Білорусі, Молодові, що дає можливість здійснювати експортні операції. Співпрацює з країнами: СНД, Китай, Індія.  Потенційні країни для експорту: Малайзія, Таїланд, Індонезія.

Підприємство сертифіковане ДП«ХМЕЛЬНИЦЬКСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» на відповідність ДСТУ ISO 9001, ДСТУ ISO 22000:2007  та  ДСТУ 4161-2003.

На ДП «Красилівський агрегатний завод»  впроваджено раціональний режим обробки та прогресивну технологічну обробку деталей, застосовуються нові зварювальні технології. Для гарячого водопостачання адмінприміщення відділу збуту та гуртожитку використовується геліосистема власного виробництва, впроваджено нові види опалення в цехах.

З метою розвитку внутрішнього та зовнішнього ринку підприємство залучається до участі в виставкових, презентаційних заходах, які проводяться на загальнодержавному міжрегіональному рівні. Керівний склад заводу приймає участь у наукових конференціях, семінарах, виставках та презентаціях власної продукції. Так, ДП «Красилівський агрегатний завод», одне з трьох підприємств України,  19-24 липня 2014 року  приймало участь в авіаційній виставці «Фарнборо» у м.Лондон, Великобританії, де гідно представило свою продукцію. Підприємство приймало участь у виставках товарів народного споживання «Аква-Терм» у Києві, Грузії, Болгарії, Румунії.

  У 2016 році продукція ДП «Красилівський агрегатний завод» в аспекті товарів народного споживання була широко представлена на ринках України, та зарубіжних країн (Білорусії, Азербайджану, Грузії, Молдови, Румунії, країн Прибалтики), авіаційна техніки БД-3 УСК та АПУ-470 представлялась в Індонезії та на ринках країн Азії. Крім того підприємство співпрацює з Індонезією та країнами ближньої Азії щодо продажу нової військової продукції: ПРК «Стугна-П» та автомата «Малюк».

The main products of the company: production of military aircraft units, solid fuel boilers and domestic gas heating boilers of various modifications, including parapet and floor with MINISIT and EVROSIT automation, with circulating pump and smoke extractor, gas pressure regulators, PGShM, convoy , blowtorches, electric barbecues, fishing boats, electric boilers.

KAZ military products are used on Su-17, Su-17M3, Su-17M4, Su-24, Su-24M, Su-27, Su-30, Su-30M, Su-30MK, Su-30MKI aircraft, Su-34.

At present, the company produces 46 types of heaters with a capacity of 2.3 to 400 kW.

Production of solid fuel boilers with a capacity of up to 100 kW for heating and hot water supply of individual residential buildings and structures for public use and up to 400 kW for industrial use, which are in demand both in Ukraine and abroad.

The company manufactures solid fuel boilers with hoppers that work on pellets, wood chips and waste compressed into pellets.

Krasyliv Aggregate Plant is constantly working to diversify its product range, the introduction of which makes it possible to expand the range of markets and increase profits. The plant's products are certified in the CIS countries: Belarus, Moldova, which gives the opportunity to carry out export operations. Cooperates with countries: CIS, China, India. Potential countries for export: Malaysia, Thailand, Indonesia.

The enterprise is certified by SE "KHMELNYTSKSTANDARTMETROLOGIYA" in accordance with DSTU ISO 9001, DSTU ISO 22000: 2007 and DSTU 4161-2003.

The State Enterprise "Krasyliv Aggregate Plant" has introduced a rational processing mode and advanced technological processing of parts, new welding technologies are used. A solar system of own production is used for hot water supply of the administrative premises of the sales department and the dormitory, new types of heating in the shops have been introduced.

In order to develop the domestic and foreign markets, the company is involved in exhibitions, presentations, which are held at the national interregional level. The management of the plant takes part in scientific conferences, seminars, exhibitions and presentations of its own products. Thus, on July 19-24, 2014, Krasyliv Aggregate Plant, one of the three enterprises of Ukraine, took part in the Farnborough Aviation Exhibition in London, Great Britain, where it worthily presented its products. The company took part in exhibitions of consumer goods "Aqua-Term" in Kiev, Georgia, Bulgaria, Romania.

  In 2016, the products of Krasyliv Aggregate Plant in terms of consumer goods were widely represented in the markets of Ukraine and foreign countries (Belarus, Azerbaijan, Georgia, Moldova, Romania, the Baltic States), aircraft BD-3 USC and APU-470 represented in Indonesia and Asian markets. In addition, the company cooperates with Indonesia and Central Asian countries in the sale of new military products: PRK "Stugna-P" and machine gun "Kid".

ДП ПАТ "Оболонь "Красилівське"

Юридична адреса:

31000, Хмельницька область, м. Красилів,        

вул. Будівельна, 3

Teл. : (03855) 4-42-07

фaкc: (03855) 4-42-16

Електронна адреса:

obolon@kr.obolon.ua

"Obolon Krasylivske"

Legal address:

31000, Khmelnytsky region, Krasyliv,

street Construction, 3

Tel. : (03855) 4-42-07

Fax: (03855) 4-42-16

E-mail address:

obolon@kr.obolon.ua

Фото без опису

Підприємство спеціалізується на виробництві безалкогольних, слабоалкогольних напоїв, мінеральних і питних вод, асортимент яких нараховує близько 30 найменувань та включає понад 10 різних видів пакування на обладнанні провідних вітчизняних та світових лідерів харчових технологій та устаткування .

Потужності підприємства дозволяють забезпечити готовою продукцією як національного, так і зарубіжного партнера. Експортна продукція подорожує до таких країн, серед яких Польща, Ізраїль, Молдова, Канада, Німеччина, Італія та може постачатися у інші наших потенційних покупців.

Якість продукту неодноразово визнана отриманням найтитуловіших нагород харчової галузі пивобезалкогольного напрямку та висновками експертних комісій.

Політика ДП ПрАТ «Оболонь» «Красилівське» спрямована на задоволення вимог споживача, виробляючи якісну та доступну продукції, впроважжуючи найсучасніші світові технології з виробництва, якості та безпечності напоїв.

The company specializes in the production of soft drinks, soft drinks, mineral and drinking waters, the range of which includes about 30 items and includes more than 10 different types of packaging on the equipment of leading domestic and world leaders in food technology and equipment.

The capacity of the enterprise allows to provide finished products to both national and foreign partners. Export products travel to such countries as Poland, Israel, Moldova, Canada, Germany, Italy and can be supplied to other potential buyers.

The quality of the product has been repeatedly recognized by receiving the most prestigious awards in the food industry of beer and soft drinks and the conclusions of expert commissions.

The policy of OJSC PJSC "Obolon" "Krasylivske" is aimed at meeting consumer requirements, producing quality and affordable products, implementing the latest world technologies for the production, quality and safety of beverages.

ТОВ «МАНН+ХУММЕЛЬ ФІЛЬТРЕЙШН ТЕКНОЛОДЖІ УКРАЇНА»

Юридична адреса:

31000, Хмельницька область,

м. Красилів, вул. Щаслива 1А

Телефон (03855) 4-52-00

Факс (03855) 4-32-01

Сайт: www.wixeurope.com/ua

Електронна адреса:

ukraine@mann-hummel.com

LLC MANN + HUMMEL FILTRATION TECHNOLOGY UKRAINE

Legal address:

31000, Khmelnytsky region,

Krasyliv city, street

Happy 1a

Phone (03855) 4-52-00

Fax (03855) 4-32-01

Website: www.wixeurope.com/ua

E-mail address:

ukraine@mann-hummel.com

Фото без опису

ТОВ «Красилівагромаш»

м.Красилів

вул.Центральна,16

(03855) 4-40-97

s.bilchuk@atonmash.com.ua

www.kamex.com.ua

Krasilivagromash LLC

Krasyliv

Central Street, 16

(03855) 4-40-97

s.bilchuk@atonmash.com.ua

www.kamex.com.ua

Фото без опису Фото без опису

ТОВ "Красилівагромаш" створено у 2006 році, послідовник традицій  і наступник всього передового та прогресивного, що було на ПАТ «Красилівський машинобудівний завод»: персонал, технології, знання і досвід, набуті з 1932 року.

    ТОВ "Красилівагромаш" - це сучасне підприємство сільськогосподарського машинобудування з потужним виробничим потенціалом та інженерно-технічним центром.

     Головна мета коллективу заводу- направити всі зусилля для найбільш повного задоволення потреб споживачів нашої продукції, швидкота адекватно реагувати на всі зміни та потреби аграрного ринку.

     Основним видом діяльності ТОВ "Красилівагромаш" є виробництво професійної грунтообробної техніки: комбіновані агрегати: Podillia з шириною захвату від 2,5 до 10-ти метрів,    Arkansas-600, універсальні культиватори Montana, Nevada, Delaware суцільного та Vermont міжрядного обробітку, борони ротіційні Colorado з шириною захвату від 6-ти метрів 18-ти метрів, подрібнювачі рослинних залишків роторні Arizona, котки-подрібнювачі водоналивні Texas,  Missouri.

Krasylivagromash LLC was established in 2006, a follower of traditions and successor of all the advanced and progressive things that were at PJSC Krasyliv Machine-Building Plant: staff, technologies, knowledge and experience gained since 1932.

    Krasylivagromash LLC is a modern agricultural machine-building enterprise with a powerful production potential and an engineering and technical center.

The main goal of the plant staff is to direct all efforts to most fully meet the needs of consumers of our products, speed and adequately respond to all changes and needs of the agricultural market.

The main activity of Krasilivagromash LLC is the production of professional tillage equipment: combined units: Podillia with a width of 2.5 to 10 meters, Arkansas-600, universal cultivators Montana, Nevada, Delaware continuous and Vermont inter-row cultivation, rotary harrows Colorado with a width of capture from 6 meters 18 meters, shredders of the vegetable remains rotary Arizona, rollers-shredders water Texas, Missouri.

ТОВ «АТОНМАШ»

Адреса: 04073, м.Київ,

вул. Ливарська, 5а,

тел. (044) 499-60-60.

E-mail: info@aton.ua 

«ATONMASH» LLC

Address: 04073, Kyiv,

street Livarska, 5a,

 тел. (044) 499-60-60.

E-mail: info@aton.ua

Фото без опису

Сьогодні ATON Group - один з лідерів ринку опалювальної техніки України, основним напрямком діяльності якої є виробництво і продаж побутового та промислового теплотехнічного обладнання ТМ АTON на території України, СНД та країн ЄС. Основні виробничі потужності групи компаній ATON розташовані в м Красилів Хмельницької області, їх площа становить 15 000 м². ТОВ «АТОНМАШ» , що входить  до складу компанії оснащено сучасним ЧПУ - обладнанням для розкрою, штампування та гнуття металу, роботизованими зварювальними комплексами та фарбувальними лініями для порошкового фарбування готових виробів. Парк верстатів підприємств становить понад 500 одиниць. На підприємстві впроваджена система управління якістю ISO 9001-2001.

Технічна оснащеність підприємства дозволяє виконувати замовне та ОЕМ виробництво у великих обсягах. На сьогоднішній день крім виробництва власної продукції, підприємство здійснює ОЕМ замовлення для українських, російських і польських партнерів.

Today ATON Group is one of the market leaders in heating equipment in Ukraine, the main activity of which is the production and sale of household and industrial heating equipment TM ATON in Ukraine, CIS and EU countries.

The main production facilities of the ATON group of companies are located in Krasyliv, Khmelnytsky region, with an area of ​​15,000 m2. ATONMASH LLC, which is a part of the company, is equipped with modern CNC - equipment for cutting, stamping and bending of metal, robotic welding complexes and painting lines for powder painting of finished products. The fleet of machine tools of the enterprises makes more than 500 units.

The company has implemented a quality management system ISO 9001-2001.

The technical equipment of the enterprise allows to carry out custom and OEM production in large volumes. Today, in addition to producing its own products, the company carries out OEM orders for Ukrainian, Russian and Polish partners.

ТОВ «ЕКОМЕТАЛ ІНВЕСТ»

контакти для довідок: м.Красилів,

вул.Центральна, 16

тел.(03855) 4-32-56;

E-mail: olenaecometal@gmail.com

EKOMETAL INVEST LLC

contacts for inquiries: Krasyliv,

Tsentralna Street, 16

phone (03855) 4-32-56;

Email: olenaecometal@gmail.com

Фото без опису Фото без опису

TOB «ЕКОМЕТАЛ ІНВЕСТ» належить правовий титул KOTŁY ŻAR .

КОТЛИ ЖАР – це польська компанія, котра успішно працює на ринку протягом багатьох років. Від

моменту свого створення компанія дуже прагне поліпшити якість і впроваджувати нові продукти на

найбільш високому технологічному рівні. Тепер КОТЛИ ЖАР є одним з найбільш знаних шанованих

на ринку компаній, що займається виробництвом і дистрибуцією опалювальних котлів, систем

управління та автоматизації обладнання. Компанія має багаторічний досвід і веде політику чіткої

спеціалізації у області виробництва широкого спектру вугільних котлів та котлів на дрібне вугілля.

Розмір виробничої потужності та число проданих пристроїв сьогодні ставить компанію КОТЛИ ЖАР

серед найбільших виробників опалювальних котлів в Польщі.

Компанія пропонує продукти як під власною торговою маркою, так і продукти, призначені для

великих торгівельних мереж.

TOB EKOMETAL INVEST has the legal title KOTŁY ŻAR.

HEAT BOILERS is a Polish company that has been successfully operating on the market for many years. From

Since its inception, the company is keen to improve quality and introduce new products to

the highest technological level. Now HEAT BOILERS is one of the most famous respected

in the market of companies engaged in the production and distribution of boilers, systems

control and automation of equipment. The company has many years of experience and has a clear policy

specialization in the field of production of a wide range of coal and small coal boilers.

The size of production capacity and the number of devices sold today puts the company BOILERS HEAT

among the largest manufacturers of heating boilers in Poland.

The company offers products both under its own brand and products designed for

large retail chains.

ТОВ «Агропартнер-1»

Юридична та фактична адреса:

31000, м. Красилів, вул. Центральна, 4 А

тел. (03855) 4-23-66, 4-23-67, (067)443-83-83

E-mail: krasilov-sugar@ukr.net

www.agropartner1.com

Agropartner-1 LLC

Legal and actual address:

31000, Krasyliv, street Central, 4 A

tel. (03855) 4-23-66, 4-23-67, (067) 443-83-83

Email: krasilov-sugar@ukr.net

www.agropartner1.com

Фото без опису

ТОВ «Агропартнер-1» - це організація з загальним досвідом роботи 20 років. Основними напрямками діяльності є: вирощування зернових та технічних культур, тваринництво, садівництво, городництво.

За роки існування ТОВ «Агропартнер-1» набув великого досвіду у напрямку своєї діяльності та є надійним і перевіреним партнером.

Пріоритетами для ТОВ «Агропартнер-1» в сільському господарстві є використання новітніх технологій вирощування та залучення сучасної техніки закордонного виробництва.

Завдяки перспективному напрямку ТОВ «Агропартнер – 1» забезпечується високими та якісними врожаями сільськогосподарських культур.

Agropartner-1 LLC is an organization with a total of 20 years of experience. The main activities are: growing cereals and industrial crops, livestock, horticulture, gardening.

Over the years, Agropartner-1 LLC has gained extensive experience in the field of its activities and is a reliable and proven partner.

Priorities for Agropartner-1 LLC in agriculture are the use of the latest cultivation technologies and the involvement of modern equipment of foreign production.

Thanks to the promising direction of LLC   "Agropartner - 1" is provided with  high-quality crops.

СТ«Домашній хліб», 31000,

Хмельницька область,

м. Красилів,

вул. Грушевського, 154

Факс (03855) 3 19 29

Тел. моб. 067 892 91 77

Тел. моб. 097 342 18 64

Електронна адреса:

domashniy_hlib@ukr.net

ST "Homemade bread", 31000,

Khmelnytsky region,

Krasyliv,

street Hrushevskoho, 154

Fax (03855) 3 19 29

Tel. mob. 067 892 91 77

Tel. mob. 097 342 18 64

E-mail address:

domashniy_hlib@ukr.net

Фото без опису

Споживче товариство «Домашній хліб» - розпочало свою фінансово-господарську діяльність в травні 2010 року. Основним видом діяльності є виробництво хліба та хлібобулочних виробів. На сьогоднi продукція підприємства налiчує біля 50 видів хліба, близько 100 видів булочних виробiв, а також кондитерську продукцію.

Товариство співпрацює з багатьма контрагентами в Хмельницькій, Вінницькій, Рiвненськiй, Житомирській, Тернопільській областях. Також наша продукція постачається за межі України – в Прибалтику та Молдову.

Пріоритетним напрямком роботи товариства «Домашній хліб» є виробництво високоякiсного «живого» хліба, який виготовляється  лише з натуральної сировини, без консервантiв, барвників та розпушувачів, на основi молочнокислих заквасок.

Рецептури наших хлібів, технології їх випікання розроблені відповідно до програми «Здоро’я нації». В ближчих планах-початок виробництва продукції лікувально-профілактичного призначення: хлібів з йодісом, виробів з борошна грубого помолу.

Підтвердженням високої якості продукції. Споживчого товариства « Домашній хліб» є численні відзнаки, в багатьох виставках та конкурсах, серед яких такі:  «Талант року», «100 кращих продуктів року» та «Продукт року». Та найбільшою винагородою для товариства є народне визнання, яке надихає нас на здобуття нових висот. Оновлюючи асортимент, ми завжди залишаємо незмінними високу якість та підхід до ціноутворення, який полягає в тому, щоб наші ціни були орієнтовані на максимально широкий загал споживачів.

Consumer Society "Home Bread" - began its financial and economic activities in May 2010. The main activity is the production of bread and bakery products. Today the company's products include about 50 types of bread, about 100 types of bakery products, as well as confectionery.

The company cooperates with many contractors in Khmelnytsky, Vinnytsia, Rivne, Zhytomyr, Ternopil regions. Also, our products are supplied outside Ukraine - in the Baltics and Moldova.

The priority of the company "Home Bread" is the production of high quality "live" bread, which is made only from natural raw materials, without preservatives, dyes and leavening agents, based on lactic acid leavens.

The recipes of our breads and their baking technologies are developed in accordance with the Health of the Nation program. In the near future, the beginning of the production of therapeutic and prophylactic products: breads with iodine, products from wholemeal flour.

Confirmation of the high quality of products of the Consumer Society "Home Bread" are numerous awards in many exhibitions and competitions, including: "Talent of the Year", "100 best products of the year" and "Product of the Year". But the greatest reward for society is the people's recognition, which inspires us to reach new heights.

When updating the range, we always keep unchanged the high quality and approach to pricing, which is to ensure that our prices are focused on the widest possible range of consumers.

ТМ «Мамин  хліб»

контакти для довідок:

 м.Красилів, вул.Козацька, 1

Тел./факс: (03855) 4-33-92, 4-33-93,  067-383-12-23

офіс: (03855) 4-34-01,  067-382-49-11

E-mail: maminhlib@gmail.com

TM "Mother's bread"

contacts for help:

  Krasyliv, Kozatska Street, 1

Tel./fax: (03855) 4-33-92, 4-33-93, 067-383-12-23

office: (03855) 4-34-01, 067-382-49-11

E-mail: maminhlib@gmail.com

Фото без опису Фото без опису

Виробниче підприємство ТМ«Мамин хліб»  було засновано в жовтні 2001 року.

На сьогоднішній день - це підприємство, що динамічно розвивається, одне з найбільших на території Західного регіону, а також один з лідерів серед виробників хлібобулочних і кондитерських виробів в Україні.

Хлібобулочні та кондитерські вироби торгової марки «Мамин хліб» виготовляються на новому підприємстві, побудованому та введеному в експлуатацію в 2008 році. Підприємство оснащене сучасним виробничим устаткуванням від світових лідерів в області хлібопечення, таких як MIWE, DIOSNA, RONDO DOGE.

На  підприємстві ведеться вхідний контроль  якості сировини на базі власної лабораторії. Вроваджується система управління якістю ISO 9001 і безпечністю харчових продуктів ISO 22000 (HACCP) . Наша продукція відповідає вимогам відповідних нормативних документів.

На сьогоднішній день в  асортимент продукції ТМ «Мамин хліб» входить більш ніж 50 найменувань наступних груп: хлібні вироби, булочні вироби, кондитерські вироби, пасхальна продукція та продукція на замовлення.

Виробництво виробів здійснюється в трьох цехах (хлібний, булочний, кондитерський), оснащених сучасним автоматизованим обладнанням від світових лідерів.

Етап прийому сировини, як і всі подальші етапи виробничого процесу, обов'язково проходить суворий контроль. Перевірка якості здійснюється за допомогою сучасних приладів і методик.

Вся продукція штрихкодована, має стильну фірмову упаковку з барвистими етикетками.

Виробниче підприємство  ТМ «Мамин хліб» це:

• висока якість продукції;

• оперативне виконання замовлень;

• гнучка цінова політика залежно від об'ємів замовлень;

• своєчасна доставка;

• рекламна підтримка – буклети, різноманітні рекламні заходи і кампанії, в рамках яких, наприклад, створений парк спеціалізованих автомобілів із зовнішнім оформленням, виконаним у фірмовому стилі, і розроблений фірмовий спецодяг водіїв-експедиторів;

• постійний розвиток і прагнення до першості. Безперервна робота над розширенням асортиментного ряду, вдосконалення виробничих процесів, впровадження розробок «ноу-хау», оновлення технологічної бази, навчання і підвищення кваліфікації персоналу.

The production enterprise of TM "Mother's Bread" was founded in October 2001.

Today it is a dynamically developing enterprise, one of the largest in the Western region, as well as one of the leaders among the producers of bakery and confectionery products in Ukraine.

Bakery and confectionery products of the Mamin Khlib brand are manufactured at a new enterprise built and put into operation in 2008. The company is equipped with modern production equipment from world leaders in the field of baking, such as MIWE, DIOSNA, RONDO DOGE.

The company conducts incoming quality control of raw materials on the basis of its own laboratory. The ISO 9001 quality and food safety management system ISO 22000 (HACCP) is being implemented. Our products meet the requirements of relevant regulations.

Today the range of products of TM "Mother's Bread" includes more than 50 items of the following groups: bread products, bakery products, confectionery, Easter products and custom products.

Production of products is carried out in three shops (bread, bakery, confectionery), equipped with modern automated equipment from world leaders.

The stage of receiving raw materials, as well as all subsequent stages of the production process, must be strictly controlled. Quality control is carried out using modern devices and techniques.

All products are barcoded, have a stylish branded packaging with colorful labels.

The production enterprise of TM "Mother's Bread" is:

• high quality products;

• prompt execution of orders;

• flexible pricing policy depending on the volume of orders;

• timely delivery;

• advertising support - booklets, various advertising events and campaigns, in which, for example, created a fleet of specialized cars with exterior design, made in a corporate style, and developed branded overalls for freight forwarders;

• constant development and desire for supremacy;

•continuous work on expanding the range, improving production processes, implementing know-how, updating the technological base, training and retraining of personnel.

Фото без опису

1.6. АГРОПРОМИСЛОВИЙ

КОМПЛЕКС

1.6. AGRO-INDUSTRIAL

COMPLEX

Фото без опису

Сільськогосподарську діяльність в Красилівській громаді проводять 24 господарюючих суб’єкти, з них:

 • товариств з обмеженою відповідальністю – 10;
 • фермерських господарств – 10;
 • сільськогосподарських кооперативів – 1;
 • приватних підприємств – 3.

    У структурі сільськогосподарського виробництва переважає рослинництво. Найбільші посівні площі займають зернові культури (кукурудза на зерно та озима пшениця). Вирощують також ячмінь, овес, гречку та інші зернові культури. Серед технічних культур переважає соя, соняшник, цукрові буряки та ріпак.

Природні умови сприятливі для розвитку овочівництва та садівництва.

Найважливішими галузями тваринництва є молочне скотарство та свинарство. Розвинуті також птахівництво, бджільництво та рибальство.

Завдяки сучасним технологіям виробництва тваринницької продукції, підвищення ефективності племінної справи, створення належних умов утримання та годівлі тварин, досягнуто збільшення виробництва молока та м’яса.

З метою сприяння ефективному веденню господарювання та одержанню конкурентноздатної продукції значна увага приділяється впровадженню новітніх розробок, які базуються на потужному науковому потенціалі та багаторічному практичному досвіді.

Agricultural activity in Krasyliv community is carried out by 24 business entities, including:

- limited liability companies - 10;

- farms - 10;

- agricultural cooperatives - 1;

- private enterprises - 3.

The structure of agricultural production is dominated by crop production. The largest sown areas are occupied by cereals (corn for grain and winter wheat). Barley, oats, buckwheat and other cereals are also grown. Among industrial crops, soybeans, sunflowers, sugar beets and rapeseed predominate.

Natural conditions are favorable for the development of vegetable growing and horticulture.

The most important branches of animal husbandry are dairy cattle breeding and pig breeding. Poultry, beekeeping and fishing are also developed.

Thanks to modern technologies of livestock production, increasing the efficiency of breeding, creating appropriate conditions for keeping and feeding animals, increased milk and meat production.

In order to promote efficient management and competitive products, considerable attention is paid to the implementation of the latest developments, which are based on b scientific potential and many years of practical experience.

1.8. КУЛЬТУРА ТА ТУРИЗМ

Красилівська громада володіє туристичним потенціалом, таким як пам’ятки і об’єкти історії, мистецтва та архітектури. Міста, як і люди, мають своє неповторне обличчя, свій характер, своє життя, свою історію. Таким є і наше місто, де в чудовому парку стоїть професійний ліцей, приміщення якого колись було величним маєтком Миколи Сапеги, власника Красилова. Стіни палацу пам’ятають епохальні події з історії краю, і відлуння давнини дає нам зрозуміти місце в історії тих, хто тут жив і творив. Йогобудівництво було розпочате у 80-тих роках  XVIII ст. Беззаперечним фактом залишається й те, що під палацом було споруджено підземний хід, якій вів аж до костелу. Підземний хід існує і сьогодні. Силами добровольців тривають розкопки ходу зі сторони костелу. Приміщення головної панської споруди стоїть незмінно багато років, слугуючи людям і нагадуючи красилівчанам і гостям нашого міста про величне історичне минуле.

1.8. CULTURE AND TOURISM

The Krasyliv community has tourist potential, such as monuments and objects of history, art and architecture. Cities, like people, have their own unique face, their own character, their own life, their own history. The same is our city, where there is a professional lyceum, the premises of which were once the majestic estate of Nikolai Sapega, owner of Krasilov. The walls of the palace remember the epoch-making events in the history of the region, and the echo of antiquity gives us an understanding of the place in the history of those who lived and worked here. Its construction was started in the 80s of the XVIII century. It is an indisputable fact that an underground passage was built under the palace, which led to the church. The underground passage still exists today. Volunteers are continuing to excavate the passage from the side of the church. The premises of the main manor house have remained unchanged for many years, serving  and reminding the people of Krasyliv and guests of our city of the majestic historical past.

Фото без опису Фото без опису
Більше 210 років тому в місті Красилові збудовано костел в класичному стилі. На початку ХХ століття було здійснено його реконструкцію. В лютому 1990 року храм - Римо-католицький костел «Серце Ісуса» відновив свою роботу. More than 210 years ago a church in the classical style was built in Krasyliv. At the beginning of the twentieth century it was reconstructed. In February 1990, the Roman Catholic Church of the Heart of Jesus resumed its work.

Фото без опису

В селі з поетичною назвою Сорокодуби  народився і виріс член Спілки письменників України, поет-воїн Володимир Булаєнко. Село, в якім – корінь його родоводу, хистка колиска і заплакана хатня стріха… В центрі села знаходиться церква, монумент полеглим воїнам і садиба Булаєнків-Крачковських. Volodymyr Bulaenko, a member of the Writers' Union of Ukraine and a poet-warrior, was born and raised in a village with the poetic name of Sorokoduby. A village with the root of his pedigree, a shaky cradle and a weeping house roof… In the center of the village there is a church, a monument to fallen soldiers and the estate of the Bulaenki-Krachkovskys.

На території Манівецького старостинського округу знаходиться гідрологічний заказник, на території Дружненського старостинського округу – курганна група та криничка Пресвятої Богородиці з цілющою водою. На території Чернелівської сільської ради в селі Сорокодуби знаходиться могила схимонаха Пафнутія. Сюди приходять всі страждаючі і скорботні з усіх куточків землі, щоб отримати допомогу, заспокоєння душі на всі свої прохання, зцілення.

У селі Пилипи є Свято-Миколаївська церква, історія якої налічує понад сто десять років (побудована у 1904 році). На відміну від багатьох подібних занедбаних споруд церква у Пилипах досить гарно виглядає у наші дні та навіть діє. Церква відреставрована, навколо висаджений яблуневий сад та квітник із трояндами, а щонеділі у маленькому храмі співає справжній хор.

There is a hydrological reserve on the territory of Manivetsky Starostinsky District, on the territory of Druzhnensky Starostinsky District there is a mound group and a well of the Blessed Virgin with healing water. On the territory of Chernelivka village council in the village of Sorokoduby there is the grave of the schemonk Paphnutiy. Alll the suffering and sorrowful from all corners of the earth come here to receive help, peace of mind and healing.

In the village of Pylypy there is St. Nicholas Church, which has a history of over one hundred and ten years (built in 1904). Unlike many similar abandoned buildings, the church in Pylypy looks quite good today and even operates. The church has been restored, an apple orchard and a flower garden with roses are planted around it, and every Sunday a professional choir sings in the small church.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Красилівська міська рада

31000, м. Красилів, площа Незалежності,2

Телефон/факс: (03855) 4-23-30, факс: 4-22-99

Електронна пошта: krasyliv rada@ukr/net

Офіційний веб-сайт: www. krasyliv-rda.org.ua/

Відділ економіки, торгівлі та розвитку інфраструктури райдержадміністрації

31000, м. Красилів, площа Незалежності,2

Телефон/факс: (03855) 4-42-10,

Електронна пошта: economy.krotg@gmail.com

CONTACT INFORMATION

Krasyliv City Council

31000, Krasyliv, Independence Square, 2

Phone / fax: (03855) 4-23-30, fax: 4-22-99

E-mail: krasyliv rada @ ukr / net

Official website: www. krasyliv-rda.org.ua/

Department of Economy, Trade and Infrastructure Development of the District State Administration

31000, Krasyliv, Independence Square, 2

Phone / fax: (03855) 4-42-10,

      Email: economy.krotg@gmail.com

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь