Красилівська міська територіальна громада

Красилівська міська рада Хмельницької області

П О Р Я Д О К доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Красилівська міська рада та її виконавчий комітет

ПОЛОЖЕННЯ

про забезпечення

доступу до публічної інформації, що знаходиться

у володінні Красилівської міської ради Хмельницької

області та її виконавчого комітету

 

1. Положення про забезпечення доступу до публічної інформації, що знаходиться у володінні Красилівської міської ради Хмельницької області(далі – Положення) та її виконавчого комітету  розроблено з метою забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації».

2. Положення про забезпечення доступу до публічної інформації визначає форми та порядок забезпечення доступу до публічної інформації про діяльність Красилівської міської ради Хмельницької області, її виконавчого комітету, відділів, секторів та інформації,  що становить суспільний інтерес.

  3. Метою є забезпечення прозорості та відкритості діяльності  Красилівської міської ради Хмельницької області її  виконавчого комітету, відділів та секторів, а також забезпечення реалізації права кожного на доступ до публічної інформації, що була отримана або створена в процесі виконання міською радою, ії відділами, секторами, своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством.

4.  Положення регламентує:

1) порядок збирання, систематизації, накопичення, зберігання документів або їх копій, що містять публічну інформацію, яка знаходиться у володінні  міської ради, крім публічної інформації з обмеженим доступом;

2) порядок здійснення реєстрації та ведення обліку запитів на інформацію, що надійшли в порядку, визначеному Законом України «Про доступ до публічної інформації», до міської ради як розпорядника інформації, забезпечення їх своєчасного опрацювання та надання відповідей на них в порядку та в строки, визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації», надання консультацій запитувачам інформації під час оформлення запитів на інформацію;

3) порядок оприлюднення публічної інформації про діяльність міської ради, перелік матеріалів для розміщення на офіційному веб-сайті  міської ради;

4) порядок забезпечення контролю щодо задоволення запитів на інформацію.

5. Для збирання  та систематизації документів, що містять публічну інформацію, яка знаходиться у володінні міської ради застосовується журнальна форма реєстрації  документів ( додаток 1).

6. Запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача. У верхньому правому куті запиту на інформацію запитувач зазначає розпорядника інформації, у володінні якого знаходиться інформація, його поштова адреса, номер засобу зв’язку. У запиті на інформацію запитувач вказує своє прізвище, ім’я та по батькові (найменування), поштову адресу, номер телефону, адресу електронної пошти (при наявності), зазначає загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо.

6.1. Усі запити на публічну інформацію, які надходять міській раді (у тому числі електронною поштою), реєструються загальним відділом міської ради. Письмовий запит може бути як у довільній формі, так і шляхом заповнення відповідної форми (додаток 2).

6.2. Облік запитів на інформацію ведеться окремо.

6.3. Запити на інформацію, що надходять на адресу міської ради приймаються, попередньо опрацьовуються і реєструються у загальному відділі міської ради у робочі дні з 8.00 до 12.00 та з 13.00 до 17.15 (в п'ятницю до 16.00). 

6.4 У разі, якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його має оформити відповідальна особа з питань доступу до публічної інформації, обов'язково зазначивши у запиті своє ім'я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

6.5. Запити на інформацію можна подати:

  • телефоном: (03855) 42000;
  • факсом: (03855) 42330;
  • поштою: 31000, Хмельницька область, м. Красилів, пл.Незалежності, 2;
  • електронною поштою: krasyliv_rada@ukr.net.

6.6. Запити, оформлені неналежним чином (без зазначення прізвища, ім’я особи, адреси або інших вимог, встановлених частиною 5 статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», не розглядаються.

6.7. Залежно від змісту запиту, він направляється, згідно резолюції, виконавцю, який надає відповідну інформацію або готує проект відповіді. Після підписання відповідь реєструється у загальному відділі міської ради і надсилається адресату.

6.8. Відповідь на запит на інформацію надається не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

6.9. У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин з дня отримання запиту. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

6.10. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, міська рада може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження, про що повідомляє запитувача у письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

6.11. Інформація на запит надається безкоштовно.

6.11.1. У випадках коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок,  відповідальний за надання інформації, не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання міською радою запиту, повідомляє про це заявника із зазначенням вартості фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку сплати цих витрат.

6.11.2. При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

7. Публічна інформація, яка підлягає оприлюдненню відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» та інших законодавчих актів оприлюднюється шляхом розміщення її на офіційному веб-сайті Красилівської міської ради Хмельницької області.

7.1. Міська рада, як розпорядник інформації,  зобов'язана оприлюднювати:

7.1.1.  інформацію  про організаційну структуру, функції, повноваження,  основні завдання, напрями діяльності та фінансові ресурси (структуру та обсяг бюджетних коштів,  порядок та механізм їх витрачання тощо);

7.1.2. нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних),  проекти рішень, що підлягають обговоренню, інформацію  про нормативно-правові засади діяльності;

7.1.3.  перелік  та  умови  отримання  послуг, що  надаються, форми і зразки документів, правила їх заповнення;

7.1.4.  порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень міської ради,  дій чи бездіяльності;

7.1.5.  інформацію про систему обліку, види інформації, яку зберігає міська рада;

7.1.6.перелік наборів даних, що оприлюднюються у формі відкритих даних;

7.1.7. інформацію про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень міської ради;

7.1.8.  загальні правила  роботи  міської ради, правила внутрішнього трудового розпорядку;

7.1.9.  інформацію про діяльність міської ради, а саме про:

- місцезнаходження,   поштову   адресу,   номери   засобів зв'язку, адреси офіційного веб-сайту та електронної пошти;

- прізвище, ім'я  та  по  батькові,  службові  номери, адреси електронної  пошти  керівника та  його заступників,  а  також  керівників  відділів, секторів та   основні   функції,  крім  випадків,  коли  ці  відомості   належать до інформації з обмеженим доступом;

- розклад роботи та графік прийому громадян;

- вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на  заміщення вакантних посад;

- перелік та умови надання послуг,  форми і зразки  документів, необхідних для надання послуг, правила їх оформлення;

Перелік і службові номери засобів зв’язку підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління, та їх керівників;

- плани проведення та порядок денний своїх відкритих засідань;

 - звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію;

- порядок складання,  подання запиту на інформацію, оскарження рішень дій чи бездіяльності;

7.1.9. іншу   інформацію   про   діяльність міської ради,  порядок обов'язкового оприлюднення якої встановлений законом.

7.2. Проекти   нормативно-правових актів,  рішень  міської ради та її виконавчого комітету оприлюднюються  не пізніш як за 20 робочих  днів  до  дати  їх розгляду з метою прийняття.

7.3. Невідкладному  оприлюдненню  підлягає  будь-яка інформація про факти,  що загрожують життю, здоров'ю та/або майну осіб, і про заходи, які застосовуються у зв'язку з цим.

8. Рішення, дії чи бездіяльність міської ради можуть бути оскаржені, стосовно: відмови в задоволенні запиту на інформацію, відстрочки задоволення запиту на інформацію, ненадання відповіді на запит на інформацію, надання недостовірної або неповної інформації, несвоєчасного надання інформації, невиконання обов’язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації», а також інших рішень, дій чи бездіяльності міської ради, що порушили законні права та інтереси запитувачів інформації.

9. Міська рада має право відмовити в  задоволенні запиту в таких випадках:

9.1.1. міська рада не  володіє  і  не  зобов'язана відповідно  до  її  компетенції,  передбаченої   законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

9.1.2. інформація,   що   запитується,   належить   до  категорії інформації з  обмеженим  доступом  відповідно  до  частини  другої статті 6  Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

9.1.3. особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком;

9.1.4. не  дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19  Закону України «Про доступ до публічної інформації».

9.2. Відповідь міської ради про  те,  що  інформація може  бути  одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається  неправомірною  відмовою  в наданні інформації.

9.3. У разі, коли міська рада, відповідно до компетенції, визначеної Законом України «Про місце самоврядування в Україні», не володіє запитуваною інформацією, але за статусом або характером діяльності їй відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов'язана направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.

9.4. У  відмові  в  задоволенні  запиту  на інформацію зазначається:

9.4.1. прізвище,   ім'я,   по   батькові   та    посаду    особи, відповідальної за розгляд запиту міською радою;

9.4.2. дату відмови;

9.4.3. мотивовану підставу відмови;

9.4.4. порядок оскарження відмови;

9.4.5. підпис.

9.5. Відмова в задоволенні запиту  на  інформацію  надається  в письмовий формі.

9.6. Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається в  разі,  якщо  запитувана  інформація  не  може  бути  надана для ознайомлення в передбачені  Законом України «Про доступ до публічної інформації»  строки  у  разі  настання обставин  непереборної сили.  Рішення про відстрочку доводиться до відома  запитувача  у  письмовій  формі  з  роз'ясненням   порядку оскарження прийнятого рішення.

У рішенні  про  відстрочку в  задоволенні  запиту  на інформацію має бути зазначено:

9.6.1. прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту міською радою;

9.6.2. дату надсилання або вручення повідомлення про відстрочку;

9.6.3. причини, у зв'язку з якими запит  на  інформацію  не  може бути задоволений у встановлений  Законом України «Про доступ до публічної інформації» строк;

9.6.4. строк, у який буде задоволено запит;

9.6.5. підпис.

10. Особи,  на  думку  яких  їхні  права  та  законні інтереси порушені міською радою,  мають право на  відшкодування матеріальної та моральної шкоди в порядку, визначеному законом.

11. Відповідальними за дотриманням встановленого законодавством порядку розгляду запитів на інформацію є заступники міського голови, керівники відділів та секторів міської ради.

12. Державний контроль за забезпеченням розпорядниками інформації доступу до  інформації  здійснюється  відповідно  до закону.

13. Відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації  несуть особи, винні у вчиненні таких порушень:
     - ненадання відповіді на запит;
     - ненадання інформації на запит;
     - безпідставна відмова у задоволенні запиту на інформацію;
     - неоприлюднення  інформації  відповідно до статті 15 цього Закону;
     - надання або оприлюднення  недостовірної, неточної або неповної інформації;
     - несвоєчасне надання інформації;
     - необґрунтоване  віднесення  інформації  до інформації з обмеженим доступом;
   - нездійснення реєстрації документів;
   - навмисне приховування або знищення інформації чи документів.

 

Розмір плати за копіювання, сканування або друк документів, що надаються за запитами на інформацію

Послуга, що надається Вартість виготовлення 1 сторінки
Копіювання, сканування або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)  4,00
Копіювання, сканування або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк) 8,00
Копіювання, сканування або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, знеособлення тощо (в тому числі двосторонній друк) 10,00

Про затвердження Положення  про забезпечення доступу до публічної інформації, що знаходиться у володінні Красилівської міської ради Хмельницької області та її виконавчого комітету

Про внесення змін до розпорядження міського голови від 08.10.2019 року № 218/2019-р « Про затвердження Порядку відшкодування витрат на копіювання, сканування або друк документів, що надаються за запитами на інформацію»

Про внесення змін до розпорядження міського голови № 113/2019-р від 03.06.2019 року

Форма запиту на публічну інформацію - завантажити

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь