Красилівська міська територіальна громада

Красилівська міська рада Хмельницької області

ПОВНОВАЖЕННЯ ТА РЕГЛАМЕНТ

                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                       рішення Красилівської

                                                                                       міської ради                           

                                                                                       24.12.2020   №  1

 

 

РЕГЛАМЕНТ

Красилівської міської ради Хмельницької області

восьмого скликання

 

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Регламент Красилівської міської ради (надалі - Регламент) визначає порядок діяльності Красилівської міської ради Хмельницької області восьмого скликання, депутатів міської ради, органів та посадових осіб міської ради, порядок скликання сесій міської ради, підготовки, розгляду і прийняття нею рішень з питань, включених до порядку денного, прийняття рішень про затвердження порядку денного сесії та з інших процедурних питань відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», Закону України «Про доступ до публічної інформації», Закону України «Про запобігання корупції», інших законодавчих актів України.

 

1.1. Загальна характеристика ради:

1.1.1. Красилівська міська рада Хмельницької області є  органом місцевого самоврядування, що представляє Красилівську міську територіальну громаду та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами.

Красилівська міська рада Хмельницької області є  юридичною особою і наділяється законодавством  власними  повноваженнями,  в межах  яких  діє  самостійно  і  несе відповідальність за свою діяльність відповідно до закону.

1.1.2. Міська рада приймає нормативні та інші акти у формі рішень в межах повноважень, наданих їй законодавством України, забезпечує і здійснює контроль за їх виконанням.

Рішення міської ради, прийняті в межах її повноважень, обов'язкові до виконання усіма посадовими особами, підприємствами, установами, організаціями, що розташовані на території громади, а також громадянами, котрі постійно чи тимчасово проживають на території громади.

1.1.3. Діяльність міської ради здійснюється на принципах:

 • народовладдя;
 • законності;
 • гласності;
 • колегіальності;
 • поєднання місцевих та державних інтересів;
 • виборності;

- правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах
повноважень, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами;

- державної підтримки і гарантії місцевого самоврядування;

- підзвітності і відповідальності перед територіальною громадою, її органів і посадових осіб;

- судового захисту прав місцевого самоврядування.

1.1.4. Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є:

 • рухоме і нерухоме майно;
 • доходи місцевого бюджету та інші кошти;

- земля  і природні  ресурси, що є у  комунальній власності територіальної
громади.

Від імені та в інтересах територіальної громади права суб'єкта комунальної власності здійснює міська рада.

Міський бюджет є самостійним, він не включається до Державного бюджету України та інших місцевих бюджетів.

1.1.5. Міська рада має печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, рахунки в установах банків України.

 На будинку, де працює міська рада та її виконавчий комітет, піднімається Державний Прапор України.

 

1.2. Порядок формування ради:

1.2.1. Міська рада складається з депутатів, які обираються жителями Красилівської міської територіальної громади на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Порядок організації і проведення виборів депутатів визначається Законом.

1.2.2. Загальний склад ради складається з 26 депутатів.

1.2.3. У разі дострокового припинення повноважень деяких депутатів, внаслідок чого до ради входить менш як дві третини депутатів, до обрання необхідної кількості депутатів рада вважається правомочною за наявністю більше половини (чотирнадцяти).     

1.1.4. Строк повноважень міської ради, обраної на чергових виборах, визначається Конституцією України.

 

1.3.  Мова роботи ради

Робота ради та її діловодство ведеться українською мовою.

У разі, коли промовець не володіє українською мовою, він має право виступати іншою мовою, за умови, що цю мову розуміють всі депутати ради.

Переклад його виступу на державну мову, у разі необхідності, забезпечує секретар ради, у випадках передбачених Законом України «Про засади державної мовної політики», або сам промовець. При цьому офіційним текстом актів ради, є текст українською мовою.

 

1.4. Відкритість та гласність роботи міської ради

1.4.1. Пленарні засідання міської ради, засідання постійних комісій, а також тимчасових контрольних та інших комісій ради є відкритими і гласними,

 

крім випадків, встановлених законами України. Засідання тимчасових контрольних комісій можуть проводитися закрито у порядку, визначеному законом.

1.4.2. Відкритість роботи міської ради забезпечується шляхом присутності представників засобів масової інформації (за потреби).

1.4.3. Відкритість та гласність у діяльності ради забезпечується також через стабільне і прогнозоване функціонування сайту ради. При функціонуванні сайту ради повинно бути забезпечено:

- розміщення діючої редакції Регламенту ради;

- технічну можливість у будь-який час доби переглядати, поширювати, копіювати (зберігати) і роздруковувати будь-які матеріали з сайту ради;

- розміщення результатів голосувань, протоколів і рішень засідань ради;

- розміщення в порядку визначеному Законом України «Про доступ до публічної інформації» проєктів рішень;

- розміщення інформації про міського голову, його заступників, секретаря міської ради, депутатів, членів виконавчого комітету, керівників виконавчих органів, яка включає основні біографічні відомості, дні і місце прийому, контакти для листування та телефонного зв’язку;

- розміщення інформації про плани роботи ради, в т.ч. дату, місце і порядок денний засідання ради та її органів;

- розміщення звітів міського голови;

- реальна можливість створення електронної петиції та збору підписів в її підтримання (в т.ч. можливість поширення в соціальних мережах).

1.4.4. Гласність роботи ради забезпечується шляхом проведення у залі засідань фотозйомки, відео-, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також шляхом розміщення інформації на офіційному сайті Красилівської міської ради (надалі – сайт ради). Транслювання засідань ради можуть здійснюватися по Інтернету.

1.4.5. Прозорість в роботі ради також забезпечується через створення можливостей присутності громадян на пленарних засіданнях сесій ради. 

 

РОЗДІЛ 2. КРАСИЛІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

 

2.1. Красилівський міський голова є головною посадовою особою Красилівської міської ради Хмельницької області. Він організує роботу міської ради та її органів. Міський голова очолює виконавчий комітет міської ради та головує на сесіях ради.

Міський голова обирається територіальною громадою міста на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування на строк, визначений Конституцією України, в порядку, визначеному законом, і здійснює свої повноваження на постійній основі.

 

 

2.2. Міський голова не може бути депутатом будь-якої ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою (крім викладацької, наукової та творчої роботи у позаурочний час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток. На міського голову поширюються повноваження та гарантії депутатів рад, якщо інше не встановлено Законом. Міський голова не може бути членом депутатських груп та фракцій.

2.3. Повноваження міського голови починаються з моменту оголошення міською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання. Повноваження міського голови закінчуються в день відкриття першої сесії міської ради, обраної на наступних чергових місцевих виборах, або, якщо рада не обрана, з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних місцевих виборах, крім випадків дострокового припинення його повноважень відповідно до ч.1 та ч.2 ст.79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

2.4. Після оголошення міської територіальної виборчої комісії про його обрання, міський голова складає присягу, яку особисто оголошує з трибуни. Складання присяги підтверджується підписом міського голови під текстом присяги, який зберігається у відділі кадрової роботи до закінчення терміну його повноважень.

2.5. У відповідності до ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міський голова на вимогу не менше половини депутатів від загального складу ради зобов’язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів ради у будь-який, визначений ними, термін.

2.6. Повноваження і обов'язки міського голови визначаються законами України, цим Регламентом та іншими нормативно-правовими актами.

2.7. При здійсненні наданих повноважень міський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним – перед радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

2.8. Міський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами. Інформація про проведення зустрічі розміщується на офіційному сайті міської ради, у засобах масової інформації не пізніше ніж за 5 днів до проведення заходу.

2.9. Міський голова щорічно звітує міській раді про здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності виконавчими органами міської ради.

2.10. Міський голова в межах своїх повноважень видає розпорядження.

2.11. У разі незгоди міського голови з рішенням виконавчого комітету міської ради він може зупинити дію цього рішення своїм розпорядженням та винести це питання  на розгляд сесії міської ради.

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 3. СЕКРЕТАР МІСЬКОЇ РАДИ

 

3.1. Секретар міської ради обирається за пропозицією міського голови міською радою з числа її депутатів та працює в раді на постійній основі.

Пропозиція щодо кандидатури секретаря ради може вноситися на розгляд ради не менш як половиною депутатів від загального складу ради у випадках, передбачених ст. 50 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

3.2. Секретар міської ради не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю.

3.3. Обрання секретаря міської ради відбувається за процедурою таємного голосування.

Секретар ради вважається обраним, якщо за нього проголосувало більше половини депутатів від загального складу ради.

Про обрання секретаря ради міська рада приймає відповідне рішення.

3.4. Повноваження і обов'язки секретаря міської ради визначаються законами України. Секретар міської ради виконує інші обов'язки, покладені на нього міською радою.

3.5. Секретар ради забезпечує попереднє обговорення постійними комісіями та оприлюднення проєктів рішень, що виносяться на розгляд ради шляхом розміщення їх на офіційному сайті ради, із обов’язковим виконанням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

3.6. Секретар міської ради сприяє депутатам при здійсненні ними депутатських повноважень та слідкує за дотриманням основних гарантій депутатської діяльності.

3.7.  Секретар міської ради або посадова особа, яка виконує його обов’язки, забезпечує зберігання офіційних документів, пов'язаних з місцевим самоврядуванням територіальної громади, забезпечує доступ  до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку.

3.8. Секретар міської ради вирішує, за дорученням міського голови або міської ради, інші питання, пов'язані з діяльністю ради та її органів.

3.9. Повноваження секретаря міської ради можуть бути достроково припинені за рішенням міської ради.

 

РОЗДІЛ 4. ДЕПУТАТ МІСЬКОЇ РАДИ

 

4.1. Загальні положення

Повноваження депутата міської ради починаються  з моменту офіційного оголошення міською виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і  закінчуються в день першої сесії ради нового скликання.

Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених законом.

 

Рада невідкладно інформує відповідну територіальну виборчу комісію про дострокове припинення повноважень депутата ради.

 

4.2. Повноваження і обов'язки депутата

1.2.1. Депутат представляє інтереси всієї територіальної громади, має всю повноту прав, що забезпечує його активну участь у діяльності міської ради та утворення нею органів, несе обов'язки перед виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення. Депутат, крім секретаря ради, повинен входити до складу однієї з постійних комісій.

На час сесії, засідань постійних комісій міської ради, а також для здійснення депутатських повноважень в інших, передбачених законом випадках, депутат

звільняється від виконання виробничих або службових обов'язків з відшкодуванням його середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов'язаних з депутатською діяльністю, за рахунок міського бюджету.

4.2.2. Депутат зобов'язаний брати участь у роботі сесії міської ради, засідань та інших комісій ради, до складу яких його обрано.

4.2.3. У разі пропуску депутатом протягом  року  більше  половини пленарних  засідань  ради  або засідань постійної комісії, членом якої він єневиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів відповідна рада може звернутися до виборців з пропозицією про відкликання  такого  депутата  у встановленому законом порядку.

4.2.4. Депутат має право ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на сесіях міської ради, а також на засіданнях постійної комісії та інших комісій міської ради, до складу яких його обрано.        

4.2.5. Депутат має право на:

             -    депутатське запитання;

             -    депутатське звернення;

             -    депутатський запит;

-    невідкладний прийом посадовими особами органів міської  ради, керівниками підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих на території Красилівської міської територіальної громади, з питань депутатської діяльності.

4.2.6. Орган або посадова особа, до яких звернуто запит, зобов'язані дати усну чи письмову відповідь на запит на поточній сесії міської ради, за результатами розгляду запиту, рада приймає рішення.

4.2.7. Пропозиції  і  зауваження,  висловлені депутатами на сесії ради,  або  передані  в  письмовій  формі  головуючому  на  сесії, розглядаються  радою чи за її дорученням постійними комісіями ради або надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним їй органам та  посадовим  особам,  які зобов'язані розглянути ці пропозиції і зауваження  у  строки,  встановлені радою, і про вжиті заходи повідомити депутатові та раді.
4.2.8. Депутат має право знайомитися, з відома секретаря ради, з будь-якими у офіційними документами, які зберігаються в органах місцевого самоврядування та робити виписки, копіювання цих документів.

 

 

4.2.9. Повноваження  депутатів,  порядок  організації  і гарантії депутатської   діяльності визначаються Конституцією України, Законами «Про місцеве    самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад» та іншими законами.

4.2.10. Права депутата в раді.

Депутат користується правом ухвального голосу з усіх питань, що розглядаються на засіданнях ради та її органів (комісій), до складу яких він входить. Кожний депутат у раді та її органах, до складу яких він входить, має один голос. Депутат, який не входить до складу будь-якого органу ради, може брати участь у його роботі з правом дорадчого голосу.

Депутат місцевої ради має право:

1) обирати і бути обраним до органів відповідної ради;

2) офіційно представляти виборців у відповідній раді та її органах;

3) пропонувати питання для розгляду їх радою та її органами;

4) вносити пропозиції і зауваження до порядку денного засідань ради та її органів, порядку розгляду обговорюваних питань та їх суті;

5) вносити на розгляд ради та її органів пропозиції з питань, повязаних з його депутатською діяльністю;

6) вносити на розгляд ради та її органів проєкти рішень з питань, що належать до їх відання, поправки до них;

7) висловлюватися щодо персонального складу утворюваних радою органів і кандидатур посадових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються радою;

8) порушувати питання про недовіру старостам, розпуск органів, утворених радою, та звільнення посадових осіб місцевого самоврядування;

9) брати участь у дебатах, звертатися із запитами, ставити запитання доповідачам, співдоповідачам, головуючому на засіданні;

10) вносити пропозиції про заслуховування на пленарному засіданні ради звіту чи інформації будь-якого органу або посадової особи, підзвітних чи підконтрольних раді, а також з питань, що віднесені до компетенції ради, інших органів і посадових осіб, які діють на її території;

11) порушувати в раді та її органах питання про необхідність перевірки роботи підзвітних та підконтрольних раді органів, підприємств, установ, організацій;

12) виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів голосування, давати довідки;

13) ознайомлюватися з текстами виступів у протоколах засідань ради та її органів до їх опублікування;

14) оголошувати на засіданнях ради та її органів тексти звернень, заяв, пропозицій громадян або їх обєднань, якщо вони мають суспільне значення;

15) обєднуватися з іншими депутатами місцевої ради в депутатські групи, фракції, які діють відповідно до регламенту.

16) Депутат має право знайомитися з будь-якими офіційними документами, які зберігаються у відповідних органах місцевого самоврядування, та робити виписки, копіювання цих документів.

 

Депутат місцевої ради може передати головуючому тексти свого не виголошеного виступу, пропозицій і зауважень з обговорюваного питання для включення до протоколу засідання ради або її органу, в якому він бере участь.


 
4.3. Звіти депутата міської ради перед виборцями та зустрічі з ними
4.3.1. Депутат міської ради періодично, але не рідше одного разу на  рік,  зобов'язаний  звітувати  про свою роботу перед виборцями відповідного 
виборчого  округу,   об'єднаннями громадян. Рада визначає орієнтовні строки і місце проведення звітів депутатів та доводить цю інформацію до виборців через засоби масової інформації. 
4.3.2. Звіт депутата міської ради повинен містити відомості  про його  діяльність  у раді та в її органах,  до яких його обрано,  а також про його роботу у виборчому окрузі, про прийняті радою та її органами  рішення,  про  хід  їх виконання,  про особисту участь в обговоренні,  прийнятті та в організації 
виконання рішень ради, її органів, а також доручень виборців свого виборчого округу. 
4.3.3. Звіт   депутата   міської  ради  може  бути  проведено  в будь-який час на вимогу  зборів  виборців  за  місцем  проживання, трудової діяльності або навчання, а також органів самоорганізації населення. 

4.3.4. Звіти і  зустрічі  депутатів  міської  ради  з  виборцями висвітлюються на сайті міської ради. 

 

4.4. Відсутність депутата на засіданнях ради

4.4.1. Відсутність депутата на засіданнях ради та її органів, до яких його обрано, допускається лише з поважних причин.

4.4.2. Підставою для відсутності депутата на засіданнях ради чи її органів є виконання депутатом у цей же час доручень ради або її органів, якщо про такі доручення ними було прийнято відповідні рішення. Про відсутність депутата з зазначених підстав раду повідомляє секретар ради.

4.4.3. За звичайних умов поважною причиною для відсутності депутата є його відпустка, відрядження за місцем основної роботи, тимчасове увільнення від роботи у зв’язку з хворобою, доглядом за дитиною та іншими обставинами, коли згідно з законодавством працівник має право на тимчасову відпустку.

4.4.4. Якщо хтось із депутатів не може прибути вчасно на засідання, то про це він має повідомити головуючого чи секретаря ради не пізніше як за добу до початку пленарного засідання.

4.4.5. Не допускається залишати пленарне засідання ради без попереднього узгодження з головуючим (секретарем ради).

 

4.5. Дисципліна та етика

4.5.1. Депутати міської ради, здійснюючи депутатські повноваження, зобов’язані дотримуватись правил етики, визначених ст.8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» та цим Регламентом.

4.5.2. Депутати вищестоящих рад беруть участь у роботі сесій з правом дорадчого голосу.

 

4.5.3. Депутати, присутні на засіданні міської ради, зобов’язані мати нагрудний знак і посвідчення депутата.

4.5.4. На засіданні міської ради депутат не повинен вживати непристойні слова, закликати до незаконних і насильницьких дій. Головуючий на засіданні має право попередити депутата про неприпустимість таких висловлювань і закликів або припинити його виступ, а у разі повторного порушення - позбавити його права виступу на даному засіданні.

4.5.5. Депутат ради зобов’язаний вживати всі можливі заходи щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів. У разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів у депутата ради, він не має права брати участь у обговоренні та прийнятті рішення. Порядок врегулювання конфлікту інтересів визначається Законом України «Про запобігання корупції».

4.6.6. Під час пленарного засідання міської ради депутати, запрошені, присутні на засіданні члени територіальної громади міста та представники засобів масової інформації не повинні заважати виступаючим і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйняттю виступу (вигуками, оплесками, вставанням тощо).

4.6.7. Кожного, хто своєю поведінкою заважає проведенню пленарного засідання міської ради, головуючий попереджає його персонально і закликає до порядку. Після повторного попередження, зробленого протягом засідання, головуючий вимагає його залишити зал до кінця пленарного засідання. У разі невиконання вимоги головуючого, він може бути виведений із залу поліцейським громади.

4.6.8. Депутат може, у разі необхідності, залишити зал, попередивши головуючого на засіданні через секретаря ради.

4.6.9. На час роботи в сесійній залі депутати повинні вимкнути персональні засоби зв’язку.

4.6.10. Депутати міської ради зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати декларацію за минулий рік шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції за формою, що ним визначається.

 

РОЗДІЛ 5. ДЕПУТАТСЬКІ ГРУПИ ТА ФРАКЦІЇ

 

  5.1. Повноваження депутатських груп та фракцій.

5.1.1. Для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень у виборчих округах депутати міської ради можуть, на основі їх взаємної згоди, обєднуватися в депутатські групи.  Депутати міської  ради об’єднуються  в депутатські групи за єдністю територій їх виборчих округів, спільністю проблем, які вони вирішують, або іншими ознаками.

5.1.2. Повноваження депутатських груп є похідними від повноважень депутата міської ради, передбачених Законом України «Про статус депутатів  місцевих рад». Членство депутата міської ради в депутатській групі не звільняє його від

 

 

персональної  відповідальності за здійснення своїх депутатських повноважень у виборчому окрузі.  

Депутатські групи, фракції мають право: на пропорційне представництво в постійних та тимчасових комісіях ради; попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує рада; на  гарантований  виступ свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питання

порядку денного сесії ради; здійснювати інші права, передбачені законами України.

5.1.3. Депутатські  фракції  міської ради формуються на партійній основі депутатами ради. Депутат міської ради може входити до складу  лише  однієї депутатської фракції. Після відповідного оформлення матеріалів про утворення депутатської фракції, головуючий на пленарному  засіданні міської   ради  інформує  депутатів про реєстрацію такої депутатської фракції та її кількісний склад. 

 

  5.2. Порядок утворення депутатських груп

5.2.1. Депутатська група  може бути утворена в будь-який час протягом строку повноважень ради даного скликання за рішенням зборів депутатів міської ради, які виявили бажання увійти до її складу. Депутатська група складається не менше як з трьох депутатів міської ради. Депутати міської ради, які входять до складу депутатської групи, обирають особу, яка очолює депутатську групу.

5.2.2. Депутатська група реєструється міською радою за поданням  особи,  яка  очолює  депутатську  групу, до якого додається  підписане  депутатами  цієї групи письмове повідомлення про сформування  депутатської  групи  із  зазначенням  її  назви, персонального складу та партійної належності членів  групи та депутатів, які уповноважені представляти групу.

5.2.3. Депутатські групи можуть утворюватися  на визначений ними період, але не більше ніж на строк повноважень міської ради.

5.2.4. Організація діяльності  депутатських груп визначається міською радою.

5.2.5. Діяльність депутатської групи припиняється:

 • у разі вибуття  окремих депутатів міської ради, внаслідок чого її чисельність стає меншою, ніж передбачено регламентом;
 • у разі прийняття депутатами міської ради, які входять до її складу, рішення про розпуск депутатської групи;
 •  після закінчення строку, на який депутати міської ради обєдналися в депутатську групу, або строку повноважень міської ради.

Про припинення діяльності груп та фракцій повідомляється на найближчому черговому засіданні ради.

5.2.6. Рада  сприяє діяльності зареєстрованих нею депутатських груп, координує їх роботу і може заслуховувати  повідомлення про їх діяльність.

 

                    РОЗДІЛ  6. ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

6.1.1. Постійні комісії  міської ради  є органами ради,  що обираються з числа  її  депутатів,  для  вивчення,  попереднього   розгляду   і підготовки питань, які

 

належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради.
        Постійні комісії обираються радою на строк її  повноважень у  складі  голови  і  членів  комісії.  Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.

6.1.2. Постійні комісії  за  дорученням  ради  або  за  власною ініціативою     попередньо  розглядають проєкти програм соціально-економічного і

культурного розвитку,  місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету,  вивчають і готують питання про   стан   та  розвиток  відповідних  галузей  господарського  і соціально-культурного будівництва,  інші питання, які вносяться на розгляд ради,  розробляють проєкти рішень ради та готують висновки з  цих  питань,  виступають  на  сесіях  ради   з   доповідями   і співдоповідями.

6.1.3. Постійні  комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються  для  обрання,  затвердження,  призначення   або погодження відповідною радою, готують висновки з цих питань.

6.1.4. Постійні  комісії  за дорученням ради, міського голови, секретаря ради  вивчають діяльність   підзвітних   і  підконтрольних  раді  та  виконавчому комітету  міської ради органів,  а  також  з питань, віднесених до відання ради, виконкому, підприємств, установ та організацій, їх філіалів  і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників.

6.1.5. Постійні комісії у питаннях,  які належать до їх  відання, та  в  порядку,  визначеному  законом,  мають право отримувати від керівників  органів,  підприємств,  установ,  організацій  та   їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.

6.1.6. Організація  роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії.  Голова комісії скликає і веде засідання  комісії, дає  доручення членам комісії,  представляє комісію у відносинах з іншими   органами, об'єднаннями    громадян, підприємствами, установами,  організаціями,  а також громадянами, організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник  голови  комісії  або секретар комісії.

6.1.7. Засідання постійної комісії скликається  в міру необхідності і є правомочним,  якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

6.1.8. За  результатами  вивчення  і  розгляду  питань  постійні комісії готують висновки і рекомендації.  Висновки і  рекомендації постійної  комісії  приймаються  більшістю  голосів від загального складу комісії і підписуються  головою  комісії,  а  в  разі  його відсутності - заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.

На кожному засіданні постійної комісії ведеться протокол, в якому зазначаються:

дата і місце проведення засідання;

 

прізвище та ініціали головуючого на засіданні, список членів комісії, присутніх на засіданні;

порядок денний засідання;

розглянуті питання порядку денного, список депутатів та запрошених, які виступили під час обговорення;

результати голосування з питань порядку денного;

прийняті рекомендації, висновки.

Висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

6.1.9. Рекомендації постійних комісій  підлягають  обов'язковому розгляду   органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, 

яким вони адресовані. Про результати розгляду і  вжиті  заходи  повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

6.1.10. Постійна комісія для вивчення питань,  розробки  проєктів рішень  ради  може  створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників  громадськості,  вчених  і  спеціалістів. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій,  а також за дорученням  ради,  міського голови, секретаря міської   ради   розглядатися  постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями   на   їх  спільних  засіданнях,  підписуються  секретарем ради.

6.1.11. Депутати  працюють  у  постійних  комісіях на громадських засадах. 

6.1.12. Постійні  комісії  є  підзвітними раді та відповідальними перед нею.

 

6.2. Спільне засідання постійних комісій ради

6.2.1. З метою попереднього розгляду проєктів рішень на розгляд сесії міської ради, проводяться спільні засідання комісій ради.

6.2.2. Головує на такому засіданні міський голова або секретар ради.

6.2.3. Голосування по кожному питанню проводиться окремо по кожному питанню порядку денного.

6.2.4 Рішення постійних комісій вважається прийнятим, якщо за нього проголосовано більшість від загального складу ради.

6.2.5. Протокол спільного засідання підписується секретарем ради.

 

6.3. Відкликання голови та членів постійної комісії

6.3.1. Голова або член постійної комісії може бути в будь-який час відкликаний радою, більшістю голосів фактичної кількості депутатів, за поданням відповідної постійної комісії ради, прийнятим на її засіданні, або не менш як третиною депутатів від їх фактичної кількості.

6.3.2. Якщо питання про відкликання порушене за рішенням постійної комісії, рада заслуховує доповідь з цього питання одного з членів комісії, визначеного нею.

6.3.3. Голова постійної комісії доповідає про свою діяльність на цій посаді та організацію і стан справ з питань віднесених до його відання та відповідає на

 

 

запитання депутатів. Член постійної комісії доповідає про свою роботу в цій комісії та відповідає на запитання депутатів.

6.3.4. Рішення ради про відкликання голови або члена постійної комісії повинно містити відомості про причини відкликання.

6.3.5. Якщо рішення про відкликання з посади голови постійної комісії не прийнято, наступного разу подання про відкликання може виноситися на голосування не раніше наступної сесії.

 

РОЗДІЛ  7. ТИМЧАСОВІ КОНТРОЛЬНІ КОМІСІЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

7.1. Тимчасові  контрольні  комісії  ради є органами ради,  які обираються  з  числа  її  депутатів  для  здійснення  контролю   з конкретно  визначених  радою 
питань,  що  належать до повноважень місцевого  самоврядування.  Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради. 
7.2. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання,  персональний склад  комісії  та  її  голову вважається  прийнятим,  якщо  за  це проголосувало більше половини (чотирнадцять) депутатів від загального складу ради. 
7.3. Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило,  закриті.  Депутати,  які входять до складу тимчасової контрольної комісії,  та залучені комісією для участі в її  роботі спеціалісти,   експерти,   інші  особи  не  повинні  розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв'язку з її роботою. 

7.4. Повноваження   тимчасової   контрольної    комісії    ради припиняються  з  моменту  прийняття радою остаточного рішення щодо результатів  роботи  цієї  комісії,  а  також  у  разі  припинення повноважень ради, яка створила цю комісію. 

 

РОЗДІЛ  8. ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ РАДИ

 

8.1. За пропозицією міського голови рада затверджує структуру виконавчих органів ради, загальну чисельність апарату ради та її виконавчих органів, витрати на їх утримання. За поданням міського голови можуть утворюватись й інші виконавчі органи ради.

8.2. Виконавчі органи ради (виконавчий комітет, управління, відділи та інші створювані радою виконавчі органи) створюються радою відповідно для здійснення виконавчих функцій і повноважень місцевого самоврядування у межах, визначених чинним законодавством України.

8.3. Виключною компетенцією ради є утворення виконавчого комітету ради, визначення його чисельності, затвердження персонального складу, внесення змін до складу виконавчого комітету та його розпуск у встановленому законами України порядку.

8.4. Виконавчі органи ради підзвітні і підконтрольні раді, здійснюють повноваження, які визначені чинним законодавством України та окремим рішенням про розмежування повноважень між виконавчими органами ради.

 

 

РОЗДІЛ 9. СЕСІЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

9.1. Порядок скликання сесій

9.1.1. Міська рада проводить свою роботу сесійно. Кожна сесія ради починається і завершується виконанням у залі, де вони проводяться, Державного Гімну України.

Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій.

9.1.2. Перша сесія міської ради проводиться у відповідності до вимог п.2 ст.46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

9.1.3. Наступні сесії міської ради скликаються міським головою в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок – не рідше ніж один раз на місяць.

9.1.4. У разі невмотивованої відмови міського голови або неможливості його скликати сесію міської ради вона скликається секретарем міської ради. У цих випадках сесія скликається:

- відповідно до доручення міського голови;

- якщо міський голова без поважних причин не скликав сесію у двотижневий термін після настання умов, передбачених ч.7 ст.46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

- якщо сесія не скликається міським головою у строки, передбачені цим Регламентом.

9.1.5. Сесія міської ради також повинна бути скликана за пропозицією не менше, як 1/3 від загального складу депутатів міської ради.

У разі, якщо міський голова або секретар міської ради у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу депутатів, сесія може бути скликана депутатами міської ради, які подали пропозицію про скликання сесії або постійною комісією міської ради.

9.1.6. Розпорядження про скликання сесії приймається міським головою та доводиться до відома депутатів і населення не пізніше, як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках – не пізніше, як за день до сесії, із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.

9.1.7. Проєкти рішень міської ради надаються депутатам не пізніше, як за 3 дні до пленарного засідання, а у разі позачергових пленарних засідань - безпосередньо перед пленарним засіданням міської ради. У такому випадку рішення з цих питань приймаються після розгляду проєктів рішень безпосередньо під час пленарних засідань.

 

9.2. Встановлення правоспроможності кворуму засідання

9.2.1. Пленарне засідання є правомочним за умови участі у ньому більше половини від загального складу ради - 14 депутатів.

9.2.2. Дані щодо реєстрації оголошуються головуючим на початку засідання.

9.2.3. У разі відсутності необхідної кількості депутатів головуючий може перенести початок пленарного засідання на годину для виклику відсутніх

 

депутатів або перенести проведення засідання на інший, встановлений ним день, але не більше, ніж за два тижні.

 

9.3. Порядок денний сесії

9.3.1. Порядок денний сесії міської ради формується міським головою.

9.3.2. Пропозиції щодо питань на розгляд ради вносяться:

- міським головою;

- постійними комісіями міської ради;

- депутатами;

- виконавчим комітетом міської ради;

- загальними зборами громадян.

9.3.3. Проєкт порядку денного оголошується головуючим на початку пленарного засідання ради, він затверджується більшістю від присутніх на пленарному засіданні депутатів.

9.3.4. Зміни та доповнення до проєкту порядку денного ставляться головуючим на голосування у порядку їх надходження.

 

9.4. Підготовка проєктів регуляторних актів

9.4.1. Планування діяльності міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів на наступний рік здійснюється в рамках підготовки та затвердження її планів роботи, але не пізніше 15 грудня.

Плани роботи міської ради з підготовки проєктів регуляторних актів оприлюднюються шляхом опублікування в засобах масової інформації та розміщення на офіційному сайті міської ради не пізніше, як у п’ятиденний строк після їх прийняття та підписання.

9.4.2. Особливості діяльності міської ради з підготовки, прийняття та відстеження результативності регуляторних актів визначаються Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

9.4.3. Регуляторний акт не може бути прийнятий міською радою, якщо наявна хоча б одна з таких обставин:

- відсутній аналіз регуляторного впливу чи експертний висновок;

- проєкт регуляторного акта не був оприлюднений.

9.4.4. Рішення міської ради, що є регуляторними актами, а також звіти про відстеження результативності регуляторного акта (моніторинг) та результати його розгляду оприлюднюються шляхом розміщення на офіційному сайті міської ради не пізніше, як у п'ятиденний строк після їх прийняття та підписання.

9.4.5. Неопубліковані регуляторні акти не є чинними.

9.4.6. Питання щодо стану здійснення регуляторної політики за попередній рік включається в щорічний звіт міського голови про роботу ради та її виконавчого комітету.

 

9.5. Вимоги до проєкту рішення ради

9.5.1. Текст проєкту рішення ради повинен складатися з таких частин:

 

1) мотивуючої, в якій містяться посилання на закон, інший акт або документ, обставини, якими викликана необхідність прийняття даного рішення;

2) вирішальної, в якій конкретно і чітко формулюються рішення, виконавці поставленого завдання;

3) заключної, в якій вказані посадова особа або постійна комісія, на яких покладається контроль за виконанням рішення (у разі необхідності).

Текст проєкту рішення міської ради має бути стислим, суть документа повинна бути викладена чітко і виключати можливість неодноразового тлумачення.

Текст проєкту рішення має містити вказівку на документи, наявність яких для прийняття рішення передбачена чинним законодавством та рішеннями або положеннями міської ради.

При розробці проєкту рішення виконавець повинен за допомогою бази документів провести аналіз проєкту щодо наявності будь яких невідповідностей чи протиріч із прийнятими раніше актами з даного питання.

Якщо проєкт рішення, що пропонується до прийняття, виключає дію рішення, раніше прийнятого з цього питання, він повинен містити пункт про визнання попереднього рішення (частини рішення) таким, що втратило чинність.

9.5.2. Проєкт рішення, що планується винести на розгляд засідання сесії міської ради оформляється в паперовому, який подається секретарю ради, та електронному вигляді, який подається до відділу організаційної та інформаційної роботи з метою оприлюднення у відповідності до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».

9.5.3. Проєкт рішення, що виносяться на розгляд ради, повинен подаватися секретарю ради не пізніше ніж за 10 робочих днів до засідання, а у разі проведення позачергового  засідання – не пізніше ніж за один день.

До проєкту рішення обов’язково додається аркуш його погодження, який містить:

 • назву проєкту рішення;
 • назву структурного підрозділу міської ради чи посадову особу міської ради, які вносять проєкт рішення на розгляд ради;
 • візування проєкту рішення заступниками міського голови і секретарем ради, відповідно до розподілу обов’язків, та керівниками структурних підрозділів міської ради, відповідно до виду їх діяльності;
 • перелік адресатів, яким надсилається  прийняте рішення ради;

- відмітки про внесення змін та доповнень, продовження строків дії, визнання такими, що втратили чинність, або про зняття з контролю;

 • дату відправлення рішення адресатам.

 

9.6. Ведення пленарних засідань

9.6.1. Пленарне засідання міської ради відкривається і проводиться, якщо в ньому бере участь більше половини депутатів (14) від загального складу ради.

Місця для депутатів ради відводяться в залі засідань окремо від місць для інших осіб, присутніх на засіданні і не можуть бути зайняті іншими особами.

 

9.6.2. На пленарні засідання сесії ради та засіданні її органів можуть запрошуватися гості та службові особи за умови встановлення їх особи та у межах наявних вільних сидячих та стоячих місць позаду рядів місць для депутатів.

Рада процедурним рішенням може вимагати присутності будь-якої посадової особи місцевого самоврядування.

Комісія ради може запросити службовців органу місцевого самоврядування, експертів, фахівців на засідання ради, на яких розглядаються питання, що опрацьовуються цією комісією або стосується предмету діяльності.

На вимогу ради та її посадових осіб керівники розташованих або зареєстрованих на території міста підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності зобов’язані прибути на засідання ради або її органів для подання інформації з питань, віднесених до відання ради та її органів, відповідей на запити депутатів.

Головуючий на засіданні повідомляє депутатів про осіб, присутніх на засіданні за офіційним запрошенням.

9.6.3. Особи, присутні на засіданнях ради та її органів, повинні утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засіданні, і не порушувати порядок. У разі порушення порядку, їх після попередження головуючого, а у разі грубого порушення - негайно, за розпорядженням головуючого на засіданні, може бути випроваджено з приміщення, де відбувається засідання.

Запис присутніх осіб проводить секретар ради і список передає головуючому.

Порядок розміщення депутатів та інших присутніх у залі засідань осіб, визначається радою. Кожному депутату визначається його персональне місце, яке не може бути зайняте іншими особами.

Під час засідання ради, особи ( за винятком технічних працівників), які не є депутатами, не повинні знаходитися в місці розміщення депутатів.

9.6.4. Сесію відкриває і веде міський голова, а у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Регламентом - суб'єкти, які мають на це право.

9.6.5. Пленарні засідання проводяться в день і час, визначені відповідним розпорядженням міського голови  про скликання сесії.

          Чергові пленарні засідання ради розпочинаються о 10: 00 год.

9.6.6. Сесія ради може проводитись протягом двох або більше пленарних засідань. Порядок денний може затверджуватись для кожного пленарного засідання окремо.

9.6.7. Реєстрація депутатів проводиться перед початком кожного пленарного засідання.

9.6.8. Головуючий на пленарному засіданні міської ради:

- неупереджено веде засідання, оголошує перерви на засіданнях;

- виносить на обговорення проєкти рішень міської ради, інформує про матеріали, що надійшли до початку пленарного засідання міської ради;

- організовує розгляд питань;

 

 

- надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного виступаючого;

- створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;

- ставить на голосування проєкти рішень та пропозиції і зауваження до них, оголошує його результати;

- забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на пленарному засіданні;

- робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити;

- вживає заходів до підтримання порядку на пленарному засіданні;

- здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством та цим Регламентом.

9.6.9. Для організації ходу пленарного засідання головуючий на засіданні має право в першочерговому порядку вносити пропозиції з процедурних питань щодо ходу засідання. Якщо з цих питань вносяться альтернативні пропозиції, його пропозиції ставляться на голосування першими.

 

9.7. Порядок розгляду питань і надання слова

9.7.1. Розгляд питання на пленарному засіданні міської ради включає:

- доповідь, запитання доповідачу та відповіді на них;

- співдоповіді, в разі необхідності, запитання співдоповідачам та відповіді на них;

- виступи депутатів, у тому числі з оголошенням та обґрунтуванням окремої думки;

- уточнення і оголошення головуючим на пленарному засіданні пропозицій, які надійшли щодо обговореного питання і будуть ставитися на голосування.

9.7.2. Для доповіді надається до 20 хвилин, співдоповіді – до 10 хвилин. Виступаючим в обговоренні надається час тривалістю до 5 хвилин; для виступів за процедурою скороченого обговорення, для заяв, внесення запитів, виступів в «Різному» – до 3 хвилин; для виступів щодо процедури голосування, пояснень, зауважень, запитань, пропозицій, повідомлень і довідок, внесення поправок – до 2 хвилин.

9.7.3. Якщо виступаючий повторює те, що вже виголошували інші виступаючі під час обговорення даного питання, і головуючий на засіданні вважає, що міська рада отримала з цього питання достатньо інформації, він може звернутися до промовця з проханням скоротити або закінчити виступ.

9.7.4. Міський голова та секретар ради мають право брати слово для виступу в будь-який момент.

9.7.5. Головуючий на засіданні надає слово для запитань депутатам. Депутат, який поставив запитання, може уточнити та доповнити його.

 

9.8. Порядок прийняття рішень

9.8.1. Рішення міської ради з будь-якого питання після його обговорення приймається на її пленарному засіданні у такій послідовності:

 

- проєкт рішення ставиться на голосування за основу;

- після цього ставляться на голосування, у порядку надходження, усі зміни та доповнення, що надійшли під час обговорення проєкту;

- проєкт рішення ставиться на голосування в цілому як рішення з урахуванням змін та доповнень, підтриманих більшістю депутатів від загального складу ради.

У випадку надходження двох або більше пропозицій до одного і того ж пункту рішення, усі пропозиції ставляться на голосування, а прийнятою вважається та, що набрала більшу в порівнянні з іншими кількість голосів, але не менше чотирнадцяти голосів.

9.8.2. Рішення міської ради може прийматись без подальшого обговорення на пленарному засіданні, якщо проти цього не заперечує жоден депутат міської ради і під час попереднього розгляду проєкт рішення з цього питання підтримали всі постійні комісії міської ради.

Питання порядку денного вважається розглянутим міською радою тільки після прийняття відповідного рішення з цього питання.

9.8.3. Рішення ради приймається на її пленарному засіданні шляхом персонального голосування депутатів.

При встановленні результатів голосування до загального складу ради включається міський голова, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради, і враховується його голос.

Рішення міської ради вважається прийнятим, якщо після його обговорення на пленарному засіданні за нього проголосувала більшість від загального складу ради (чотирнадцять).

9.8.4. Після оголошення головуючим на засіданні початку голосування ніхто не може переривати голосування. З початку процедури голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.

 9.8.5. У разі порушення процедури голосування або виникнення перешкод під час його проведення, негайно проводиться повторне голосування без обговорення.

 

9.9. Питання порядку денного «Різне»

9.9.1. Після розгляду основних питань порядку денного пленарного засідання міської ради депутатам надається право виступити у «Різному».

9.9.2. В «Різному» головуючий надає можливість депутатам, представникам депутатських груп та фракцій час до 3 хв. на проголошення заяв, повідомлень. Міська рада приймає цю інформацію «до відома» без обговорення.

9.9.3. Рішення з питань, обговорюваних у «Різному», не приймаються.

 

9.10. Види та способи голосування

9.10.1. Голосування за видом може бути відкритим поіменним і таємним.

9.10.2. Рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням.

Відкрите голосування проводиться підняттям рук за кожну альтернативну пропозицію.

 

 

Члени лічильної комісії проводять підрахунок голосів, голова лічильної комісії повідомляє результат голосування за кожен варіант, який заноситься до протоколу.

9.10.3. Результати поіменного голосування оприлюднюються на офіційному сайті міської ради у день прийняття відповідних рішень. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради.

9.10.4. Таємне голосування застосовується у випадках, передбачених законом.

У разі прийняття радою рішення про таємне голосування, таке голосування проводиться виключно бюлетенями.

9.10.5. Лічильна комісія встановлює і доводить до відома депутатів:

a) час і місце проведення голосування;

б) порядок заповнення бюлетеня;

в) критерії визнання бюлетеня недійсним:

г) порядок організації голосування.

9.10.6. Бюлетені для таємного голосування з питань, що поставлені на голосування, виготовляються за формою, підготовленою лічильною комісією.

9.10.7. Перед початком таємного голосування лічильна комісія:

а) отримує складений за алфавітним порядком список усіх депутатів та бюлетені для таємного голосування;

б) опломбовує скриньку для таємного голосування і забезпечує всі умови для повного дотримання таємниці голосування.

9.10.8. На підставі посвідчення депутата ради члени лічильної комісії видають кожному депутатові один бюлетень, за отримання якого депутат розписується. Депутат заповнює бюлетень в окремо відведеному приміщенні чи частині приміщення; умови голосування повинні забезпечувати закритість процесу заповнення бюлетеня. Заповнені бюлетені опускаються у скриньку для таємного голосування.

9.10.9. Після закінчення голосування лічильна комісія відкриває скриньку для таємного голосування і здійснює підрахунок голосів. Підрахунок голосів проводиться відкрито в залі засідань.

9.10.10. Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протокол, який підписують усі члени лічильної комісії. Голова комісії, або уповноважений на те член комісії, оголошує результати голосування.

9.10.11. Таємне голосування обов’язково проводиться у випадках:

1) обрання на посаду та звільнення з посади секретаря ради;

2) прийняття рішення щодо дострокового припинення повноваження міського голови.

 

9.11. Протокол сесії міської ради

9.11.1. Пленарні засідання сесії міської ради протоколюються. Протокол оформляється не пізніше 15 днів з дня проведення сесії, протягом місяця він оформляється у вигляді книги з палітуркою.

Протокол сесії підписується головуючим на засіданні, секретарем ради і скріплюється печаткою міської ради.

9.11.2. Пленарні засідання сесії записуються в електронному вигляді.

 

9.11.3. Протоколи рішень сесії міської ради з документами до них зберігаються у секретаря міської ради, а записи на електронних носіях зберігаються у відділі організаційної та інформаційної роботи протягом скликання на правах документів суворої звітності.

9.11.4. Протоколи сесії ради є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

9.11.5. У протоколі обов'язково зазначається: дата, час, місце проведення сесії, кількість депутатів, присутніх на засіданні (відомості про реєстрацію депутатів додаються до протоколу), питання порядку денного, винесені на розгляд, прізвища головуючого на засіданні і виступаючих, всі внесені на голосування питання і пропозиції, повні результати голосування, прийняті рішення тощо.

 

9.12. Контроль за виконанням рішень міської ради

9.12.1. Контроль за виконанням рішень сесій міської ради здійснюється міським головою, секретарем міської ради, постійними комісіями, заступниками міського голови, керівниками виконавчих органів ради.

9.12.1. На пленарних засіданнях ради заслуховуються інформації про виконання рішень.

9.12.1. Рішення міської ради знімаються з контролю після повного його виконання та після розгляду інформації про його виконання на пленарному засіданні ради.

Рішення міської ради можуть визнаватись такими, що втратили чинність у зв’язку зі змінами чинного законодавства або з інших об’єктивних причин невиконання рішення.

 

РОЗДІЛ 10. АКТИ ОРГАНІВ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЬКОЇ РАДИ

 

10.1. Рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень.

10.2. До нормативних належать акти, які встановлюють, змінюють чи припиняють норми права, мають локальний характер, розраховані на широке коло осіб та застосовуються неодноразово Рішення ради нормативного характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень у дію.

10.3. Іншими актами ради, що приймаються у формі рішень є:

- ненормативні акти, які передбачають конкретні приписи, звернені до окремого суб'єкта чи юридичної особи, застосовуються одноразово і після реалізації вичерпують свою дію;

- доручення – рішення ради, що стосується органу чи посадової особи ради і містить зобов’язання або повноваження до вчинення певних дій;

- звернення – рішення ради, звернене до не підпорядкованих раді суб’єктів із закликом до вчинення певних дій та ініціатив, в тому числі: до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, правоохоронних, судових та інших органів центральної влади України;

 

 

10.4. Рішення ради підписуються головуючим на пленарному засіданні та скріплюються печаткою міської ради.

Додатки до рішення підписуються секретарем міської ради або керівником відповідного виконавчого органу ради.

10.5. Рішення міської ради у п’ятиденний строк з моменту його прийняття може бути зупинено міським головою і внесено на повторний розгляд міської ради з обґрунтуванням зауважень.

Рада зобов’язана у двотижневий строк повторно розглянути рішення.

Якщо рада відхилила зауваження міського голови і підтвердила попереднє рішення двома третинами депутатів від загального складу ради, воно набирає чинності.

10.6. Рішення, які не мають загального значення або нормативного характеру та стосуються діяльності окремих підприємств, установ, організацій, фізичних осіб та громадян і не зупинені міським головою, набирають чинності з моменту їх прийняття.

Рішення ради надсилаються відповідним виконавцям не пізніш як у п'ятиденний строк після їх прийняття.

10.7. Рішення нормативного характеру підлягають оприлюдненню на офіційному сайті міської ради не пізніше 20 днів з дня їх підписання.

10.8. Рішення ради та акти інших органів і посадових осіб місцевого самоврядування доводяться до відома населення через друковані засоби масової інформації, офіційний сайт міської ради в Інтернеті, розсилаються відповідним державним органам, установам та організаціям, органам місцевого самоврядування, об'єднанням громадян, зацікавленим підприємствам, організаціям, установам та громадянам.

10.9. Рішення ради, в якому міститься конфіденційна інформація про особу, не може бути оприлюднене без її попередньої згоди.

 

РОЗДІЛ 11. ПОРЯДОК ЗАТВЕРДЖЕННЯ, ВИКОНАННЯ І

ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО РЕГЛАМЕНТУ

 

11.1. Регламент міської ради приймається на її пленарному засіданні (сесії) міської ради більшістю голосів депутатів від загального складу ради.

11.2. Контроль за дотриманням Регламенту покладається на міського голову, секретаря міської ради та постійну комісію з питань прав людини, законності, державної регуляторної політики, депутатської діяльності, етики та регламенту.

11.3. Зміни та доповнення до регламенту можуть бути внесені за пропозицією міського голови, постійної депутатської комісії та депутатів міської ради.

 

Секретар міської ради                                                       Ірина МОРОЗОВИЧ

 

Голова постійної депутатської комісії з

питань прав людини, законності, державної

регуляторної політики, депутатської

 етики та регламенту                                                           Олександр СМОЛЯК

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь