Красилівська міська територіальна громада

Красилівська міська рада Хмельницької області

ПОВНОВАЖЕННЯ ТА РЕГЛАМЕНТ

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення Красилівської міської ради
15.12.2017  № 1

 

 

Р Е Г Л А М Е Н Т
КРАСИЛІВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ


РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Даний Регламент встановлює порядок діяльності, основні правила і процедури роботи Красилівської міської ради Хмельницької області (далі – міська рада), її органів і посадових осіб, у тому числі порядок скликання сесії міської ради, підготовки і розгляду нею питань, прийняття рішень міської ради, затвердження порядку денного сесії, порядок роботи сесії, порядок організації роботи постійних комісій та тимчасових постійних комісій та з інших питань, відповідно до Конституції України, Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні’’, Закону України ,,Про статус депутатів місцевих рад’’, Закону України ,,Про доступ до публічної інформації’’, Закону України ,,Про запобігання корупції’’, Закону України ,,Про відкритість використання публічних коштів’’, інших законодавчих актів України.

 

1.1. Загальна характеристика ради:

Стаття 1. Красилівська міська рада Хмельницької області є  органом місцевого самоврядування, що представляє Красилівську міську об’єднану територіальну громаду та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, Законом України ,,Про місцеве самоврядування в Україні’’ та іншими законами.

Стаття 2. Красилівська міська рада Хмельницької області є  юридичною особою і наділяється законодавством  власними  повноваженнями,  в межах  яких  діє  самостійно  і  несе відповідальність за свою діяльність відповідно до закону.

Стаття 3. Міська рада приймає нормативні та інші акти у формі рішень в межах повноважень, наданих їй законодавством України, забезпечує і здійснює контроль за їх виконанням.

Рішення міської ради, прийняті в межах її повноважень, обов'язкові до виконання усіма посадовими особами, підприємствами, установами, організаціями, що розташовані на території міста, а також громадянами, котрі постійно чи тимчасово проживають на території міста. Міська рада в межах повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень і здійснює контроль за їх виконанням.

Стаття 4. Діяльність міської ради здійснюється на принципах:

 • народовладдя;
 • законності;
 • гласності;
 • колегіальності;
 • поєднання місцевих та державних інтересів;
 • виборності;

- правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах
повноважень, визначених Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні’’ та іншими законами;

- державної підтримки і гарантії місцевого самоврядування;

- підзвітності і  відповідальності перед територіальною громадою, її органів і посадових осіб;

- судового захисту прав місцевого самоврядування.

Стаття 5. Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є:

 • рухоме і нерухоме майно;
 • доходи місцевого бюджету та інші кошти;

- земля  і природні  ресурси, що є у  комунальній власності територіальної
громади;

- об'єкти спільної власності, що перебувають в управлінні районної та обласної рад.

Стаття 6. Від імені та в інтересах територіальної громади права суб'єкта комунальної власності здійснює міська рада.

Стаття 7. Міський бюджет є самостійним, він не включається до Державного бюджету України та інших місцевих бюджетів.

Стаття 8. Міська рада має печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, рахунки в установах банків України.

Стаття 9. На будинку, де працює міська рада та її виконавчий комітет, піднімається Державний Прапор України.

1.2. Порядок формування ради:

Стаття 10. Міська рада складається з депутатів, які обираються жителями Красилівської міської об’єднаної територіальної громади на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

Стаття 11. Порядок організації і проведення виборів депутатів визначається Законом.

Стаття 12. Загальний склад ради складається з 26 депутатів і є повноважною.

Стаття 13. У разі дострокового припинення повноважень деяких депутатів, внаслідок чого до ради входить менш як дві третини депутатів, до обрання необхідної кількості депутатів рада вважається правомочною за наявністю більше половини (чотирнадцяти). 

Стаття 14. Строк повноважень міської ради, обраної на чергових виборах, визначається Конституцією України.

РОЗДІЛ 2. СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ

2.1. Скликання сесій міської ради:

Стаття 15. Міська рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради.

Стаття 16. Перша сесія новообраної міської  ради скликається Красилівською міською виборчою комісією в кількості,  яка забезпечує повноважність складу ради. 

Перше  пленарне  засідання першої сесії відкриває голова Красилівської виборчої комісії,  який інформує раду про підсумки виборів депутатів, а також про підсумки виборів  міського  голови.  З моменту  визнання  повноважень  депутатів ради нового скликання та новообраного міського голови,  головує на пленарних засіданнях ради першої сесії новообраний голова.

Стаття 17. Наступні сесії міської ради скликаються міським головою в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок та надання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності – не рідше одного разу на місяць.

Стаття 18. Приблизні терміни проведення сесій і основні питання, що вносяться на розгляд міської ради, визначаються планом роботи, затвердженим радою на півріччя.

Стаття 19. У разі немотивованої відмови міського голови або неможливості його скликати сесію ради, сесія скликається секретарем міської ради. У цих випадках сесія скликається:

     -  якщо  сесія  не  скликається міським головою у строки, передбачені Законом України ,,Про місцеве самоврядування в Україні’’;
     -  якщо міський голова без поважних причин не скликав сесію  у  двотижневий  строк  після  настання  умов,  передбачених ст. 20 Регламенту.

Стаття 20. Сесія міської ради повинна бути скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу міської ради, виконавчого комітету міської ради. Сесія ради скликається для розгляду електронної петиції, що набрала необхідну кількість підписів, протягом строку, встановленого для її розгляду.

Пропозиція депутатів про скликання сесії з коротким обґрунтуванням питань, що мають бути розглянуті, у письмовому вигляді за підписом необхідної кількості депутатів подається міському голові з обов'язковою реєстрацією даної пропозиції в журналі реєстрації вхідних документів.

Виконавчий комітет ради пропозицію про скликання сесії приймає своїм рішенням, реєструє пропозицію в журналі реєстрації вхідних документів та подає міському голові.

Стаття 21. У разі, якщо посадові особи, зазначені в ст. 17 та 19 Регламенту, у двотижневий термін після подання пропозиції не скликають позачергову сесію на вимогу суб'єктів, зазначених у ст. 20 Регламенту або у разі, якщо такі посади є вакантними, сесія може бути скликана депутатами міської ради, які подали зареєстровану пропозицію, або постійною депутатською комісією міської ради.

Стаття 22. Рішення про скликання сесії міської ради доводиться до відома депутатів (письмово, по телефону, через засоби масової інформації) і населення міста (через засоби масової інформації) не пізніше, як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках (скликання позачергової сесії) - не пізніше, як за день до сесії, із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.

Стаття 23. Сесія міської ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради (чотирнадцять).

Стаття 24. Сесії міської ради проводяться гласно. У разі необхідності рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання.

 

2.2. Порядок підготовки питань, які вносяться на розгляд сесії, формування порядку денного:

Стаття 25. Пропозиції і проекти рішень щодо питань на розгляд ради можуть вноситись міським головою, постійними комісіями ради, депутатами, виконавчим комітетом ради, загальними зборами громадян.

Проекти рішень міської ради, які були оприлюдненні відповідно до Закону України ,,Про доступ до публічної інформації’’, надаються депутатам на засіданні постійних комісій до пленарного засідання, але не пізніш як за 3 дні, а в невідкладних випадках - безпосередньо перед засіданням міської ради. В такому випадку рішення з цих питань приймаються тільки після розгляду цих проектів постійними комісіями ради в перерві пленарних засідань.

Стаття 25-1. Пропозиції  щодо  прийняття  рішень,  які відповідно до закону  є  регуляторними  актами,  вносяться  з  урахуванням вимог Закону України ,,Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності’’.

Планування діяльності міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на наступний рік здійснюється в рамках підготовки та затвердження її планів роботи, але не пізніше 15 грудня. Плани роботи міської ради оприлюднюються шляхом розміщення на офіційному сайті міської ради не пізніше, як у п’ятиденний строк після їх прийняття та підписання.

Регуляторний акт не може бути прийнятий міською радою, якщо наявна хоча б одна з наступних обставин: - відсутній аналіз регуляторного впливу чи експертний висновок; - проект регуляторного акта не був оприлюднений; - відсутнє погодження із уповноваженим органом.

Рішення міської ради, що є регуляторними актами оприлюднюються шляхом опублікування в засобах масової інформації та розміщення на офіційному сайті міської ради не пізніше, як у п'ятиденний строк після їх прийняття та підписання.

Стаття 26. Пропозиції до порядку денного, які вносяться зборами громадян, повинні відноситися до компетенції органів місцевого самоврядування, що віддзеркалюють загальні інтереси територіальної громади.

Збори громадян відбуваються з кількістю учасників, котрі мають право голосу, але не менше 50 чоловік, з попереднім повідомленням (до 7 днів) міської ради.

Рішення зборів приймається більшістю голосів від присутніх. Протокол підписується головою і секретарем зборів.

До протоколу додається реєстраційний список учасників зборів із зазначенням прізвища, імені, по-батькові і адреси проживання.

Стаття 27. Пропозиції до проекту порядку денного чергової сесії міської ради проектів рішень вносяться до міської ради не пізніше, як за 25 днів до сесії. Міський голова розглядає пропозиції, що надійшли, при необхідності, за участю відповідної постійної комісії, - і приймає рішення про прийняття пропозиції або її відмови із зазначенням мотивів.

Стаття 28. За необхідності, до запропонованого документами порядку денного, можуть вноситися додаткові питання, які потребують термінового розгляду.

До порядку денного сесії обов’язково включається питання ,,Різне.’’.

Порядок денний і порядок роботи затверджуються сесією.

Стаття 29. Черговість розгляду питань затверджується більшістю присутніх депутатів.

 

2.3. Порядок проведення сесії міської ради:

Стаття 30. Реєстрація депутатів, які прибули на сесію, розпочинається за 15 хвилин до відкриття засідання міської ради.

Особи, які виявили бажання проводити відео-, фото-, аудіо фіксацію пленарного засідання міської ради, забов’язані зареєструватися у в секретаріаті міської ради та пред’явити документ, що посвідчує особу.

Пленарні засідання міської ради розпочинаються о 10 годині або в інший зручний час. Перерва в роботі через кожних дві години роботи на 15 хвилин.

Головуючий на засіданні може оголосити перерву або закрити засідання, оголосивши час проведення наступного. 

Стаття 31. Перед розглядом питань порядку денного сесії визначається тривалість часу їх обговорення. На доповідь дається до 20 хв., співдоповідь – до

10 хв., виступи - до 5 хв., повторні виступи – до 3 хв., виступи по кандидатурах порядку ведення, мотивах голосування, заявах, внесення запитів, пропозицій, повідомлень, довідок - до 3 хв. Сесія може продовжити час доповіді, співдоповіді або виступу голосуванням більшістю від присутніх депутатів.

Стаття 32. Сесію відкриває і веде міський голова або секретар, а в окремих випадках, визначених даним Регламентом, сесію відкриває за дорученням групи депутатів, за ініціативи яких скликана сесія, один із депутатів цієї групи, а веде за рішенням ради - один із депутатів ради. Сесії міської ради ведуться державною мовою України. Кожна чергова сесія міської ради розпочинає та завершує свою роботу Державним Гімном України.

Стаття 33. Головуючий на засіданні міської ради:

-  забезпечує виконання положень даного Регламенту всіма присутніми на сесії;

- веде засідання міської ради, слідкує за додержанням кворуму сесії і
затвердженого депутатами порядку роботи;

-  організовує обговорення питань;

-  надає слово доповідачам, співдоповідачам і депутатам, які виступають на сесії,
забезпечує рівні можливості депутатам для участі в обговоренні;

-  за згодою ради надає слово запрошеним на сесію;

-  проводить голосування депутатів з питань, з яких необхідно прийняти рішення
міської ради і оголошує його результати;

-  приймає міри по підтримці порядку на засіданнях ради.

Стаття 34. Депутат має право ухвального голосу  з  усіх  питань,  які розглядаються  на сесіях ради,  а також на засіданнях постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.

Стаття 35. Міський голова, секретар ради, голови постійних комісій ради мають право взяти слово в будь-який час, але не більше, як на 5 хвилин.

Стаття 36.  Обговорення питання на засіданні міської ради включає:

1) доповідь, запитання доповідачу і відповіді на них;

2) співдоповіді, в разі необхідності, запитання співдоповідачам і відповіді на них;

3) виступи депутатів з оголошенням та обґрунтуванням окремої думки;

4) виступ ініціатора внесення пропозиції;

5) оголошення головуючим на засіданні про припинення обговорення;

6) внесення депутатами пропозицій, які не були виголошені в ході обговорення;

7) заключне слово співдоповідачів і доповідача;

8) уточнення і оголошення головуючим на засіданні пропозицій, які надійшли щодо обговореного питання і будуть ставитися на голосування.

Якщо виступ промовця повторює те, що вже виголошували інші промовці під час обговорення даного питання, і головуючий на засіданні вважає, що міська рада отримала з цього питання достатньо інформації, він може звернутися до промовця з проханням скоротити або закінчити виступ.

 

2.4. Прийняття рішень:

Стаття 37. Рішення міської ради вважаються прийнятими, коли за них проголосувала більшість депутатів від загального складу ради, крім випадків, визначених законодавством України.

Рішення міської ради підписуються міським головою, а у його відсутність - секретарем ради або депутатом, який веде сесію ( у випадку, передбаченому законодавством).

Стаття 38. Голосування може бути відкритим поіменним або таємним.

Стаття 39. При проведенні таємного голосування створюються відповідні для цього умови: створюється лічильна комісія, виготовляються бюлетені, вносяться дані, достатні для голосування. Депутат повинен розписатись у списку депутатів міської ради за одержання бюлетеня для голосування. В бюлетені по єдиній кандидатурі або проекту рішення повинні стояти слова „за’’ і „проти’’.

У бюлетені для голосування по кількох кандидатурах або варіантах рішення проти кожної з кандидатур або варіантів друкується квадрат, в одному з яких ставиться будь-яка відмітка у разі, що свідчить про волевиявлення депутата. Після переліку всіх кандидатур або варіантів рішень має бути рядок ,,Не підтримую жодну кандидатуру’’ (або ,,Варіант рішення’’ з квадратом після неї, де ставиться відмітка в разі, коли не підтримується жодна кандидатура або варіант рішення.

Недійсними вважаються бюлетені невстановленого зразка, ті, в яких неможливо з'ясувати волевиявлення депутата, а також ті, в яких депутат поставив позначки більше ніж за одну кандидатуру або проект рішення (в разі, коли необхідно вибрати одну кандидатуру або варіант рішення з кількох). Якщо в скриньці для таємного голосування виявиться більше бюлетенів, ніж їх видано згідно з реєстром про одержання бюлетенів, всі бюлетені для таємного голосування вважаються недійсними і проводиться переголосування.

Після здійснення голосування лічильна комісія проводить підрахунок бюлетенів та складає протокол про результати голосування. Протокол, підписаний всіма присутніми членами лічильної комісії, оголошується на пленарному засіданні, затверджується міською радою і є невід'ємною частиною протоколу відповідної сесії ради. Кандидатура вважається затвердженою, призначеною, обраною, а рішення прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість від загального складу ради – 14 депутатів.

Після оголошення головуючим на засіданні початку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається. У разі порушення процедури голосування або виникнення перешкод під час його проведення негайно проводиться повторне голосування без обговорення. Після закінчення голосування головуючий на засіданні оголошує його повні результати і прийняте рішення.

 

 2.5. Протоколи сесій міської ради:

Стаття 40. Для ведення протоколів міська рада обирає секретаріат. На кожній сесії міської ради секретаріатом  ведеться протокол.

Стаття 41. У протоколі сесії міської ради зазначаються наступні дані:

- назва  ради,   порядковий   номер  сесії  (у  межах  скликання),  дата  і  місце проведення сесії;

- кількість депутатів, обраних до міської ради, кількість присутніх на сесії;

- порядок денний  сесії,  прізвище та ініціали доповідача  і співдоповідача по кожному питанню, ким вноситься питання на обговорення;

 • прізвища та ініціали депутатів, які взяли участь в обговоренні
  (для осіб, які не є депутатами міської ради - посади);
 • перелік усіх прийнятих рішень із зазначенням результатів голосування;
 • протокол сесії оформляється не пізніше 15 днів з дня проведення сесії.

Стаття 42. Протокол сесії міської ради підписується міським головою та  секретарем ради і скріплюється печаткою міської ради.

Стаття 43. Рішення ради по основних питаннях повністю або у скороченому вигляді доводиться до відома населення через засоби масової інформації.

Стаття 44.  За результатами розгляду звернень юридичних і фізичних осіб, рішення міської ради надаються підприємствам, організаціям і установам, посадовим особам і доводяться до відома громадян. Рішення ради вступають у дію з моменту їх прийняття, якщо не встановлено інший термін введення цих рішень в дію.

                                 РОЗДІЛ 3. МІСЬКИЙ ГОЛОВА

3.1. Загальні положення:

Стаття 45. Міський голова є головною посадовою особою Красилівської міської об’єднаної територіальної громади.

Стаття 46. Міський голова обирається територіальною громадою на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування в порядку, визначеному законом, і здійснює свої повноваження на постійній основі. Строк повноважень міського голови, обраного на чергових місцевих виборах, визначається Конституцією України.

 

 

3.2. Повноваження і обов'язки міського голови:

Стаття 47. Міський голова очолює виконавчий комітет міської ради, головує на його засіданнях.

Стаття 48. Скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесії міської ради і головує на пленарних засіданнях ради.

Стаття 49. Забезпечує підготовку на розгляд ради проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання, оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх виконання.

Стаття 50. Призначає на посади та звільняє з посад керівників виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади.

Стаття 51. Скликає загальні збори громадян за місцем проживання.

Стаття 52. Забезпечує виконання рішень місцевого референдуму, міської ради та її виконавчого комітету.

Стаття 53. Є розпорядником бюджетних коштів, використовує їх лише за призначенням, визначених міською радою.

Стаття 54. Представляє міську територіальну громаду, міську раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства.

Стаття 55. Звертається до суду щодо визначення незаконними актів інших органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права та інтереси територіальної громади, а також повноваження міської ради та її виконавчого комітету.

Стаття 56. Укладає від імені територіальної громади, міської ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження ради.

Стаття 57. Веде особистий прийом громадян.

Стаття 58. Забезпечує на території Красилівської міської об’єднаної територіальної громади додержання законодавства щодо звернень громадян та їх об'єднань. Бере участь у здійсненні державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в межах та у спосіб, встановлені Законом України ,,Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності’’.

Стаття 59. Здійснює інші повноваження місцевого самоврядування, визначені Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими законами, якщо вони не віднесені до виключних повноважень ради або не віднесені радою до відання її виконавчих органів.

Стаття 60. Видає розпорядження у межах своїх повноважень.

Стаття 61. Міський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому Законом повноважень.

Стаття 62. При здійсненні наданих повноважень міський голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним перед міською радою, а з питань здійснення виконавчим органом міської ради повноважень органу виконавчої влади - також підконтрольним відповідному органу виконавчої влади.

Міський голова щорічно звітує міській раді про здійснення державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності виконавчим органом ради.

Стаття 63. Міський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини депутатів міської ради міський голова зобов'язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчого органу ради у будь-який визначений ними термін.

 

                                         РОЗДІЛ 4. СЕКРЕТАР МІСЬКОЇ РАДИ

 

4.1. Загальні положення:

Стаття 64. Секретар міської ради обирається за пропозицією міського голови міською    радою з числа її депутатів на строк повноважень ради та працює в раді на постійній основі.

 Стаття 65. Секретар міської ради не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, у тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю.

 

4.2. Повноваження секретаря міської ради:

Секретар міської ради:

Стаття 66. Скликає сесії міської ради у випадках, передбачених Законом України ,,Про місцеве самоврядування в Україні’’ та  регламентом,  повідомляє депутатів і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд сесії.

Стаття 67. Веде засідання ради та підписує її рішення у випадках передбачених Законом, забезпечує оприлюднення проектів рішень ради відповідно до Закону України ,,Про доступ до публічної інформації" та інших законів.

Стаття 68. Організовує підготовку сесій ради, питань, що вносяться на розгляд ради.

Стаття 69. Забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням, забезпечує оприлюднення рішень ради відповідно до Закону України ,,Про доступ до публічної інформації", забезпечує офіційне оприлюднення рішень ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, а також документів, підготовлених у процесі здійснення радою регуляторної діяльності, та інформації про здійснення радою регуляторної діяльності.

Стаття 70. За дорученням міського голови координує діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій.

Стаття 71. Сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень.

Стаття 72.Організовує за дорученням ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов’язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування.  

Стаття 73. Забезпечує зберігання в міських органах місцевого самоврядування офіційних документів, пов'язаних з місцевим самоврядуванням територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку. Стаття 74. Вирішує, за дорученням міського голови або міської ради, інші питання, пов'язані з діяльністю ради та її органів.

РОЗДІЛ 5. РАДА ГОЛІВ ПОСТІЙНИХ ДЕПУТАТСЬКИХ КОМІСІЙ

 

Стаття 75.   Рада голів - є  консультативно-дорадчим органом, який забезпечує колективний розгляд питань поточної роботи ради в період між сесіями.

Стаття 76. До складу ради голів входять: міський голова, секретар ради, голови депутатських комісій.

Стаття 77. Засідання ради голів скликаються міським головою або секретарем ради, або на вимогу 1/3 складу ради голів в міру необхідності і є правомочними, якщо в них бере  участь половина її складу. В засіданнях можуть брати участь з правом дорадчого голосу депутати, які не входять до складу ради. Засідання ради голів відкриває і веде міський голова або секретар ради.

Стаття 78. На засіданнях ради голів постійних комісій міської ради розглядаються питання:

- підготовки сесій ради, документів і матеріалів, які вносяться на її розгляд;

- координація дій постійних комісій у вивченні, попередньому розгляді, підготовці питань, що належать до виключної компетенції ради;

- попередній розгляд внесених виконавчим комітетом проектів програм економічного та соціального розвитку міста, бюджету, питань в галузі регулювання земельних відносин, програм  приватизації;                         

- розгляд протоколів зборів громадян за місцем проживання, доручає відповідній депутатській комісії підготовку питань місцевої ініціативи для розгляду на сесії міської  ради;

- обмін  досвідом  депутатської роботи  з місцевими  радами  інших  міст,  включаючи зарубіжні зв'язки;

- аналіз стану справ у питаннях, які віднесені законодавством до відома міської ради, внесення необхідних пропозицій;

 

- організація роботи по проведенню місцевого референдуму, виборів депутатів ради, обговорення громадянам проектів законів, документів місцевого і державного значення;

- надання   методично - консультативної   допомоги   органам   територіальної самоорганізації громадян у здійсненні ними своїх повноважень;

 - інші питання поточної роботи міської ради.

Стаття 79. Рішення ради голів з питань віднесених до її відання, приймаються  більшістю голосів від загального складу ради голів, засідання ради голів оформляється  протокольно.

Стаття 80.Висновки, пропозиції, рішення ради голів міський голова враховує у своїх розпорядженнях.

Стаття 81. Міська рада має право скасувати рішення ради голів.

 

                    РОЗДІЛ  6. ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Стаття 82. Постійні комісії  міської ради  є органами ради,  що обираються з числа  її  депутатів,  для  вивчення,  попереднього   розгляду   і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету.
           Постійні комісії обираються радою на строк її  повноважень у  складі  голови  і  членів  комісії.  Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.

Стаття 83. Постійні   комісії  за  дорученням  ради  або  за  власною ініціативою     попередньо     розглядають     проекти     програм соціально-економічного і культурного розвитку,  місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету,  вивчають і готують питання про   стан   та  розвиток  відповідних  галузей  господарського  і соціально-культурного будівництва,  інші питання, які вносяться на розгляд ради,  розробляють проекти рішень ради та готують висновки з  цих  питань,  виступають  на  сесіях  ради   з   доповідями   і співдоповідями. Стаття 84. Постійні  комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються  для  обрання,  затвердження,  призначення   або погодження відповідною радою, готують висновки з цих питань.

Стаття 85. Постійні  комісії  за дорученням ради, міського голови, секретаря ради  або  за  власною  ініціативою  вивчають діяльність   підзвітних   і  підконтрольних  раді  та  виконавчому комітету  міської ради органів,  а  також  з питань, віднесених до відання ради, виконкому, підприємств, установ та організацій, їх філіалів  і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників,  а  в  необхідних  випадках  -  на  розгляд  ради  або виконавчого  комітету  міської ради;  здійснюють  контроль  за  виконанням  рішень  ради та її виконавчого  комітету.

Стаття 86. Постійні комісії у питаннях,  які належать до їх  відання, та  в  порядку,  визначеному  законом,  мають право отримувати від керівників  органів,  підприємств,  установ,  організацій  та   їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.

Стаття 87. Організація  роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії.  Голова комісії скликає і веде засідання  комісії, дає  доручення членам комісії,  представляє комісію у відносинах з іншими   органами,    об'єднаннями    громадян,    підприємствами, установами,  організаціями,  а також громадянами, організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник  голови  комісії  або секретар комісії. Стаття88 . Засідання    постійної    комісії   скликається   в   міру необхідності і є правомочним,  якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

Стаття 89. За  результатами  вивчення  і  розгляду  питань  постійні комісії готують висновки і рекомендації.  Висновки і  рекомендації постійної  комісії  приймаються  більшістю  голосів від загального складу комісії і підписуються  головою  комісії,  а  в  разі  його відсутності - заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.

На кожному засіданні постійної комісії ведеться протокол, в якому зазначаються:

дата і місце проведення засідання;

прізвище та ініціали головуючого на засіданні, список членів комісії, присутніх та відсутніх на засіданні;

порядок денний засідання;

розглянуті питання порядку денного, список депутатів та запрошених, які виступили під час обговорення;

результати голосування з питань порядку денного;

прийняті рекомендації, висновки.

Протоколи постійних комісій оприлюднюється шляхом їх розміщення на офіційному сайті міської ради протягом п’яти робочих днів з дати проведення засідання комісії.

Висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України ,,Про доступ до публічної інформації’’.

Стаття 90. Рекомендації постійних комісій  підлягають  обов'язковому розгляду   органами,  підприємствами,  установами,  організаціями, посадовими особами,  яким вони адресовані. Про результати розгляду і  вжиті  заходи  повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

Стаття91. Постійна комісія для вивчення питань,  розробки  проектів рішень  ради  може  створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників  громадськості,  вчених  і  спеціалістів. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій,  а також за дорученням  ради,  міського голови, секретаря міської   ради   розглядатися  постійними комісіями  спільно.  Висновки  і рекомендації, прийняті постійними
комісіями   на   їх  спільних  засіданнях,  підписуються  головами відповідних постійних комісій.

Стаття 92. Депутати  працюють  у  постійних  комісіях на громадських засадах.  Стаття 93. Постійні  комісії  є  підзвітними раді та відповідальними перед нею.

РОЗДІЛ  7. ТИМЧАСОВІ КОНТРОЛЬНІ КОМІСІЇ МІСЬКОЇ РАДИ  

Стаття 94.Тимчасові  контрольні  комісії  ради є органами ради,  які обираються  з  числа  її  депутатів  для  здійснення  контролю   з конкретно  визначених  радою  питань,  що  належать до повноважень місцевого  самоврядування.  Контрольні  комісії  подають  звіти  і 

пропозиції на розгляд ради. 
Стаття 95. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання,  персональний склад  комісії  та  її  голову вважається  прийнятим,  якщо  за  це проголосувало більше половини (чотирнадцять) депутатів від загального складу ради. 
Стаття 96.Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило,  закриті.  Депутати,  які входять до складу тимчасової контрольної комісії,  та залучені комісією для участі в її  роботі спеціалісти,   експерти,   інші  особи  не  повинні  розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв'язку з її роботою. 

Стаття 97.Повноваження   тимчасової   контрольної    комісії    ради припиняються  з  моменту  прийняття радою остаточного рішення щодо результатів  роботи  цієї  комісії,  а  також  у  разі  припинення повноважень ради, яка створила цю комісію. 
                    РОЗДІЛ 8. ДЕПУТАТ МІСЬКОЇ РАДИ

 

8.1. Загальні положення

Стаття 98. Повноваження депутата міської ради починаються   з моменту офіційного оголошення міською виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і  закінчуються в день першої сесії ради нового скликання.

Стаття 99. Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених законом.

            Рада невідкладно інформує відповідну територіальну виборчу комісію про дострокове припинення повноважень депутата ради.

 

8.2. Повноваження і обов'язки депутата

Стаття 100. Депутат представляє інтереси всієї територіальної громади, має всю повноту прав, що забезпечує його активну участь у діяльності міської ради та утворення нею органів, несе обов'язки перед виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення. Депутат, крім секретаря ради, повинен входити до складу однієї з постійних комісій.

Стаття 101. На час сесії, засідань постійних комісій міської ради, а також для здійснення депутатських повноважень в інших, передбачених законом випадках, депутат звільняється від виконання виробничих або службових обов'язків з відшкодуванням його середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов'язаних з депутатською діяльністю, за рахунок міського бюджету.

Стаття 102. Депутат зобов'язаний брати участь у роботі сесії міської ради, засідань та інших комісій ради, до складу яких його обрано.

Стаття 103. У разі пропуску депутатом протягом  року  більше  половини пленарних  засідань  ради  або засідань постійної комісії, членом якої він є,  невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради  та її органів відповідна рада може звернутися до виборців з пропозицією про відкликання  такого  депутата  у встановленому законом порядку.

Стаття 104. Депутат має право ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на сесіях міської ради, а також на засіданнях постійної комісії та інших комісій міської ради, до складу яких його обрано.        

Стаття 105. Депутат має право на:

-    депутатське запитання;

-    депутатське звернення;

-    депутатський запит;

    -    невідкладний прийом посадовими особами органів міської  ради, керівниками підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих на території Красилівської міської об’єднаної територіальної громади, з питань депутатської діяльності.

Стаття 106. Орган або посадова особа, до яких звернуто запит, зобов'язані дати усну чи письмову відповідь на запит на поточній сесії міської ради, за результатами розгляду запиту, рада приймає рішення.

Стаття 107. Пропозиції  і  зауваження,  висловлені депутатами на сесії ради,  або  передані  в  письмовій  формі  головуючому  на  сесії, розглядаються  радою чи за її дорученням постійними комісіями ради або надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним їй органам та  посадовим  особам,  які зобов'язані розглянути ці пропозиції і зауваження  у  строки,  встановлені радою,  і про вжиті заходи повідомити депутатові та раді.
Стаття 108. Депутат має право знайомитися, з відома секретаря ради, з будь-якими у офіційними документами, які зберігаються в органах міського самоврядування та робити виписки, копіювання цих документів.

Стаття   109.   Повноваження  депутатів,  порядок  організації  і   гарантії депутатської   діяльності визначаються Конституцією України, Законами ,,Про місцеве    самоврядування в Україні’’, ,,Про статус депутатів місцевих рад’’ та іншими законами.

 

8.3. Звіти депутата міської ради перед виборцями та зустрічі з ними
Стаття 110. Депутат міської ради періодично, але не рідше одного разу на  рік,  зобов'язаний  звітувати  про свою роботу перед виборцями відповідного  виборчого  округу,   об'єднаннями громадян. Рада визначає орієнтовні строки і місце проведення звітів депутатів та доводить цю інформацію до виборців через засоби масової інформації. 
Стаття 111 . Звіт депутата міської ради повинен містити відомості  про його  діяльність  у раді та в її органах,  до яких його обрано,  а також про його роботу у виборчому окрузі, про прийняті радою та її органами  рішення,  про  хід  їх виконання,  про особисту участь в обговоренні,  прийнятті та в організації виконання рішень ради, її органів, а також доручень виборців свого виборчого округу. 
Стаття 112 . Звіт   депутата   міської  ради  може  бути  проведено  в будь-який час на вимогу  зборів  виборців  за  місцем  проживання, трудової діяльності або навчання,  а також органів самоорганізації населення. 

Стаття  113. Звіти і  зустрічі  депутатів  міської  ради  з  виборцями висвітлюються засобами масової інформації. 
 

 

                                                РОЗДІЛ 9. ДЕНЬ ДЕПУТАТА

 

Стаття 114 . Присутність депутатів міської ради на дні депутата є обов’язковою.  

         На дні депутата передбачається навчання депутатів міської ради та ознайомлення їх:

1)     із змінами та доповненнями до актів чинного законодавства;

2)     з практичною діяльністю підприємств, організацій та установ міста безпосередньо на  місцях при підготовці питань для розгляду на сесії.

Підготовку та організацію проведенню дня депутата проводить секретар міської ради з врахуванням пропозицій  постійних комісій.

 

РОЗДІЛ 10. ДЕПУТАТСЬКІ ГРУПИ ТА ФРАКЦІЇ

 

10.1. Повноваження депутатських груп та фракцій.

Стаття 115. Для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень у виборчих округах депутати міської ради можуть на основі їх взаємної згоди об’єднуватися в депутатські групи.  Депутати міської  ради об’єднуються  в депутатські групи за єдністю територій їх виборчих округів, спільністю проблем, які вони вирішують, або іншими ознаками.

Стаття 116. Повноваження депутатських груп є похідними від повноважень депутата міської ради, передбачених Законом України ,,Про статус депутатів  місцевих рад’’. Членство депутата міської ради в депутатській групі не звільняє його від персональної  відповідальності за здійснення своїх депутатських повноважень у виборчому окрузі.  

Депутатські групи, фракції мають право: на пропорційне представництво в постійних та тимчасових комісіях ради; попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує рада; на  гарантований  виступ свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питання порядку денного сесії ради; об'єднувати зусилля з іншими групами, фракціями для
створення більшості в раді чи опозиції; здійснювати інші права, передбачені законами України.

Стаття 117. Депутатські  фракції  міської ради формуються на партійній основі депутатами ради. Депутат міської ради може входити до складу  лише  однієї депутатської фракції. Після відповідного оформлення матеріалів про утворення депутатської фракції, головуючий на пленарному  засіданні міської   ради  інформує  депутатів про реєстрацію такої депутатської фракції та її кількісний склад. 

 

10.2. Порядок утворення депутатських груп

Стаття 118. Депутатська група  може бути утворена в будь-який час протягом строку повноважень ради даного скликання за рішенням зборів депутатів міської ради, які виявили бажання увійти до її складу. Депутатська група складається не менше як з трьох депутатів міської ради. Депутати міської ради, які входять до складу депутатської групи, обирають особу, яка очолює депутатську групу.

Стаття 119. Депутатська група реєструється міською радою за поданням  особи,  яка  очолює  депутатську  групу, до якого додається  підписане  депутатами  цієї групи письмове повідомлення про сформування  депутатської  групи  із  зазначенням  її  назви, персонального складу та партійної належності членів  групи та депутатів, які уповноважені представляти групу.

Стаття 120. Депутатські групи можуть утворюватися  на визначений ними період, але не більше ніж на строк повноважень міської ради.

Стаття 121. Організація діяльності  депутатських груп визначається міською радою.

Стаття 122. Діяльність депутатської групи припиняється:

 • у разі вибуття  окремих депутатів міської ради, внаслідок чого її чисельність стає меншою, ніж передбачено регламентом;
 • у разі прийняття депутатами міської ради, які входять до її складу, рішення про розпуск депутатської групи;
 •  після закінчення строку, на який депутати міської ради об’єдналися в депутатську групу, або строку повноважень міської ради.

Стаття 123. Рада  сприяє діяльності зареєстрованих нею депутатських груп, координує їх роботу і може заслуховувати  повідомлення про їх діяльність.

 

                                              РОЗДІЛ 11. ДИСЦИПЛІНА  ТА ЕТИКА

 

Стаття124 . Депутати, присутні на засіданні міської ради, як правило, повинні мати нагрудний знак і посвідчення депутата.

Стаття 125. На засіданні міської ради депутат не повинен вживати образливі висловлювання, закликати до незаконних і насильницьких дій. Головуючий на засіданні має право попередити депутата про неприпустимість таких висловлювань і закликів або припинити його виступ, а у разі повторного порушення - позбавити його права виступу на даному засіданні. Якщо головуючий на засіданні в цей момент звертається до промовця, останній повинен негайно зупинити свій виступ, в противному разі головуючий на засіданні може припинити його виступ. Стаття126 . Якщо промовець перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання, або виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово, головуючий на засіданні після двох попереджень позбавляє його слова.

Стаття 127. Під час засідання міської ради депутати і запрошені не повинні заважати промовцям і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйняттю виступу (вигуками, оплесками, вставанням тощо).

На час роботи в сесійній залі депутати повинні вимкнути засоби зв'язку.

Депутат може залишити зал в разі необхідності, попередивши головуючого.

Стаття 128. Депутати вищестоящих рад беруть участь у роботі сесій з правом дорадчого голосу.

Стаття 129. Якщо запрошений своєю поведінкою заважає проведенню засідання міської ради головуючий на засіданні попереджає його персонально і закликає до порядку. Після повторного попередження протягом дня головуючий на засіданні може запропонувати запрошеному залишити зал до кінця засідання. У разі невиконання цієї пропозиції запрошений може бути виведений із залу примусово.

Стаття 130. На депутатів міської ради поширюються вимоги та обмеження, встановлені  Законом  України  ,,Про  запобігання корупції’’.
            Депутати міської ради зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію, за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством.

Стаття 131. При наявності конфлікту інтересів, міський голова, секретар ради, депутат міської ради, заступник міського  голови бере участь у розгляді, підготовці та прийнятті рішень міською радою за умови самостійного публічного оголошення про це під час засідання ради, на якому розглядається відповідне питання.

Стаття 132. Головуючий на засіданні зобов'язаний дотримуватись всіх норм, вимог, передбачених цих Регламентом.

 

РОЗДІЛ 12. ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ

 

12.1. Повноваження міської ради можуть бути припинені у випадках:

Стаття 133. Якщо рада прийняла рішення з порушень Конституції України, Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні’’, інших законів, прав і свобод громадян, ігноруючи при цьому вимоги компетентних органів про приведення цих рішень у відповідність з законом.

Стаття 134. Якщо сесії ради не проводяться без поважних причин у строки встановлені Законом України ,,Про місцеве самоврядування в Україні’’, або рада не вирішує питання, віднесені до її відання.

Стаття 135.  Повноваження міської ради за наявності підстав, передбачених ст.ст. 133, 134 та в інших випадках можуть бути припинені достроково за рішенням міського референдуму. Порядок проведення міського референдуму щодо дострокового припинення повноважень міської ради визначається законом про місцеві референдуми.

Стаття 136. Питання про дострокове припинення повноважень міської ради за рішенням міського референдуму може бути порушене міським головою, а також не менш, як однією десятою частиною громадян, що проживають на території Красилівської міської об’єднаної територіальної громади і мають право голосу.             

Стаття 137. Порядок проведення позачергових виборів міської ради визначається законом про вибори.

Стаття 138. Міська рада, повноваження якої достроково припинено за рішенням місцевого референдуму, продовжує діяти до обрання нового складу міської ради.

 

12.2. Припинення повноважень міського голови

Стаття 139.

Повноваження міського голови вважаються достроково припинені у разі:

1) його звернення з особистою заявою до ради про складення ним повноважень  голови;

 1.  припинення його громадянства;
 2.  набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

4)  набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією, яким накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

5) відкликання з посади за народною ініціативою;

            6) визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення таким, що помер;

            7) його смерті;

            8) якщо він порушує Конституцію або закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень;

9) повноваження міського голови за наявності підстав, передбачених частиною 8 цієї статті, можуть бути припинені достроково за рішенням місцевого референдуму або за рішенням відповідної ради, прийнятим шляхом таємного голосування не менш як двома третинами голосів депутатів від загального складу ради. Порядок проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови визначається законом про місцеві референдуми.

 

РОЗДІЛ 13. АКТИ ОРГАНІВ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЬКОЇ РАДИ

 

13.1. Рішення ради

Стаття 140. Рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі  рішень.

 Стаття 141. Рішення ради приймаються на її пленарному засіданні після обговорення  більшістю депутатів від загального складу ради,  крім випадків, передбачених Законом України ,,Про місцеве самоврядування в Україні’’. При встановлені результатів голосування до загального складу міської ради включається міський голова, якщо він бере участь пленарному засіданні і враховується його голос.

Стаття 142. Рішення ради приймаються відкритим поіменним голосуванням, окрім випадків, передбачених пунктами 4 і 16 статті 26 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні’’ (при обранні та звільненні з посади секретаря міської ради, прийнятті рішення щодо дострокового припинення повноважень  міського голови), в яких рішення приймаються таємним голосуванням.  

            Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України ,,Про доступ до публічної інформації’’. На офіційному веб-сайті міської ради розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради.

Стаття 144. Рада може скасовувати рішення виконавчого комітету з питань, віднесених до власної компетенції виконавчих органів ради, які не відповідають Конституції України чи законам України, іншим актам законодавства, рішенням міської ради, прийнятим у межах її повноважень. При цьому необхідний обов'язковий розгляд рішення виконкому на засіданні відповідної депутатської комісії і висновків комісії за підписом її голови. Рішення   ради  нормативно-правового  характеру  набирають чинності  з  дня  їх  офіційного  оприлюднення,  якщо   радою   не встановлено більш пізній строк введення цих рішень у дію.

                

13.2. Розпорядження міського голови

Стаття 145. Міський голова в межах своїх повноважень видає розпорядження.

 Стаття 146. У разі незгоди міського голови з рішенням виконавчого комітету міської ради він може зупинити дію цього рішення своїм розпорядженням та винести це питання  на розгляд сесії міської ради.

Стаття 147. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування з мотивів їхньої невідповідності  Конституції або законам  України  визнаються  незаконними в судовому порядку.

 

13.3. Оприлюднення рішень міської ради.

Стаття 148. Рішення міської ради та розпорядження міського голови з адміністративно-господарських питань підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України ,,Про доступ до публічної інформації".

Проекти рішень міської ради та розпоряджень міського голови з адміністративно-господарських питань оприлюднюються в порядку, передбаченому Законом України ,,Про доступ до публічної інформації’’, крім випадків виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, передбачених законом, коли такі проекти актів оприлюднюються негайно після їх підготовки.

В рішеннях (проектах рішень) міської ради та розпорядженнях міського голови з адміністративно-господарських питань не може бути обмежено доступ до інформації про витрати чи інше розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним чи комунальним майном, у тому числі про умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримують ці кошти або майно, а також до іншої інформації, обмеження доступу до якої заборонено законом.

Рішення міської ради та розпорядження міського голови, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються у порядку, встановленому Законом України ,,Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності’’.

 

РОЗДІЛ 14. ПОРЯДОК ЗАТВЕРДЖЕННЯ, ВИКОНАННЯ І ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО РЕГЛАМЕНТУ

 

Стаття  149. Регламент міської ради приймається на її пленарному засіданні (сесії) міської ради більшістю голосів депутатів від загального складу ради.

Стаття  150. Контроль за дотриманням Регламенту покладається на міського голову, секретаря міської ради та постійну комісію з питань регламенту, депутатської діяльності, етики, забезпечення законності та правопорядку. Під час пленарного засідання міської ради контроль за дотриманням Регламенту покладається на головуючого на пленарному засіданні та голову постійної комісії з питань регламенту, депутатської діяльності, етики, забезпечення законності та правопорядку.

Стаття  151. Зміни та доповнення до регламенту можуть бути внесені за пропозицією міського голови, постійної депутатської комісії та депутатів міської ради.

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь