Красилівська міська територіальна громада

Красилівська міська рада Хмельницької області

Положення про Молодіжну раду при Красилівській міській раді Хмельницької області

1.Загальні положення

1.1 Молодіжна рада (далі – рада) є консультативно-дорадчим органом з питань молодіжної політики. Рада покликана сприяти взаємодії міського голови, Красилівської міської ради та виконавчих органів міської ради з молоддю Красилівської міської об’єднаної територіальної громади, забезпечувати узгодженість дій у вирішенні питань, пов'язаних із життям молоді та її участю в усіх сферах життя громади, проведенням інформаційно-навчальної роботи серед молоді та консолідації молодіжного руху.

1.2 Рада у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, рішеннями Красилівської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням.

1.3 Рішення ради мають рекомендаційний характер для міського голови та органів місцевого самоврядування, але мають зобов’язуючу дію для органів, які створені радою.

1.4 Рада систематично інформує громадськість про свою діяльність і прийняті рішення через офіційний сайт Красилівської міської ради та соціальні сторінки Красилівської молодіжної ради у засобах масової інформації.

1.5 Члени ради працюють на громадських засадах та діють на засадах законності, гласності, поєднання загальнодержавних, громадських та місцевих інтересів.

1.6 У своїй діяльності рада підзвітна Красилівському міському голові.

1.7 Рада не має статусу юридичної особи.

1.8 Координацію діяльності ради здійснює Красилівський міський голова.

 

2. Основні принципи, мета та завдання

2.1. Основними принципами діяльності ради є:

- верховенство права;

- законність;

- демократизм;

- гласність;

- ініціативність;

- матеріальна незацікавленість;

- колегіальність;

- відповідальність.

2.2. Мета діяльності ради – створення соціально-економічних, політичних, правових та організаційних умов для інтелектуального, морального, фізичного розвитку молоді, реалізації творчого потенціалу як у її власних інтересах, так в інтересах громади, набуття досвіду роботи в органах місцевого самоврядування, можливість безпосередньої участі в формуванні місцевої політики.

2.3. Основними завданнями ради є: 

- залучення молоді до участі у громадському житті об’єднаної територіальної громади шляхом розробки та реалізації молодіжних програм; 

- поширення серед молоді волонтерського руху, спрямованого на поліпшення соціального становища та життя молоді об’єднаної територіальної громади;

- вивчення, систематичний аналіз і прогнозування будь-яких соціальних процесів у молодіжному середовищі; 

- визначення та обґрунтування пріоритетних напрямів молодіжної політики, зміцнення правових та матеріальних гарантій молоді;

- розробка рекомендацій та пропозицій щодо реалізації молодіжної політики у Красилівській міській об’єднаній територіальній громаді;

- сприяння забезпеченню координації дій органів місцевого самоврядування з питань реалізації державної політики у молодіжній сфері, проведенню роботи з роз'яснення її цілей та завдань;

- координація роботи громадських організацій, молодіжних організацій, органів молодіжного самоврядування навчальних закладів, що діють на території об’єднаної територіальної громади в напрямку вирішення актуальних проблем молоді громади;

- сприяння у забезпеченні реалізації прав та законних інтересів молодіжних об'єднань громадян, учнівської молоді;

- сприяння розвитку учнівського самоврядування;

- виявлення та залучення соціально активної молоді до реалізації молодіжної політики у громаді;

- розвиток всебічних зв’язків молоді громади з молодіжними та іншими організаціями нашої держави та інших держав;

- сприяння патріотичному вихованню та підвищенню рівня національної свідомості молоді;

- інші завдання, які не суперечать законодавству України.

 

       3. Формування та структура Молодіжної ради

3.1. Кількісний та персональний склад ради визначається організаційними зборами та не може становити більше 35 членів.

3.2. Увійти до складу ради Красилівської об’єднаної територіальної громади можуть особи віком від 14 до 35 років.

3.3. Склад ради формується з активної молоді Красилівської міської об’єднаної територіальної громади.

3.4. Для проведення організаційних засідань з формування персонального складу ради міський голова своїм розпорядженням утворює робочу групу, на яку покладається завдання прийняти заявки та відповідні документи від осіб, які виявили бажання стати членами ради, а також з загальної кількості поданих заявок відібрати список потенційних членів ради для рекомендації їх міському голові .

3.5. На робочу групу покладається завдання розробити положення про Молодіжну раду.

3.6. Персональний склад ради затверджується розпорядженням міського голови.

3.7. До складу робочої групи з підготовки організаційного засідання за згодою можуть входити депутати Красилівської міської ради, працівники апарату Красилівської міської ради, представники інститутів громадянського суспільства, які зареєстровані та діють на території Красилівської міської об’єднаної територіальної громади, підприємці, активні жителі громади.

Робоча група приймає рішення більшістю від свого складу та оформлює їх протоколом засідання.

3.8. Склад ради вважається сформованим за умови затвердження не менш як 2/3 від його загального складу.

3.9. Рішення організаційного засідання робочої групи та рекомендований список членів ради відображаються у протоколі та підписуються головою і членами робочої групи.

3. 10. До структури ради входять: голова ради, заступник голови ради, секретар ради та члени (радники) ради.

Голова ради обирається на першому засіданні ради з числа членів ради шляхом голосування.

3. 11. Секретар та заступник голови ради обираються на першому засіданні ради з числа членів ради, за поданням голови ради або шляхом самовисування.

3.12. Повноваження Робочої групи припиняються у день відкриття першого засідання новосформованого складу ради.

3.13. Термін повноважень ради становить 2 (два) роки з моменту набуття повноважень, який відраховується з дня відкриття першого засідання новосформованого складу ради.

3.14. Повноваження Молодіжної ради припиняються у день відкриття першого засідання новосформованого складу Молодіжної ради. Повноваження членів припиняються одночасно з припиненням повноважень Молодіжної ради.

3.15. Голова ради

- Представляє раду у відносинах з органами державної влади, місцевого самоврядування, фізичними і юридичними особами та здійснює інші представницькі функції.

 - Веде засідання (наради) ради.

 - Підписує рішення, прийняті радою;

 - Контролює виконання заступником та радниками ради їх посадових обов'язків;

- забезпечує дотримання розкладу роботи Молодіжної ради;

- має право вносити питання або проекти до порядку денного засідання Молодіжної ради;

- приймає рішення про дострокове припинення повноважень члена Молодіжної ради;

- не рідше одного разу на рік подає звіт Молодіжної ради про організацію роботи Молодіжної ради, та звітує перед міським головою.

- у разі тимчасової відсутності голови, його обов’язки виконує заступник голови ради.

 3.16. Заступник голови Молодіжної ради:

- виконує обов’язки голови Молодіжної ради у разі відсутності голови або неможливості здійснення ним своїх повноважень;

- здійснює контроль за виконанням рішень Молодіжної ради та доручень голови;

- у разі відсутності секретаря Молодіжної ради призначає особу із членів Молодіжної ради для тимчасового виконання його функцій.

 

 3.17. Секретар ради:

- Забезпечує поточну роботу ради;

- Повідомляє членів (радників) ради про час і місце проведення засідань ради, питання, які передбачається внести на розгляд засідання ради;

- Організує підготовку засідань ради, питань, що вносяться на розгляд засідань ради;

- Забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців, а також до інших  осіб, котрих стосуються ці рішення, і організує контроль за їх виконанням;

- Формує порядок денний засідання ради;

- веде діловодство Молодіжної ради, та  протоколи засідань, забезпечуючи схоронність цих справ.

- Повноваження секретаря ради можуть бути достроково припинені за рішенням ради, на підставі подання голови ради, або пропозиції простої більшості радників ради.

 

3.18. Членство в раді автоматично припиняється на підставі рішення молодіжної ради, у разі:

1) систематичної відсутності члена ради на засіданнях без поважних причин (три рази і більше).

2) надходження повідомлення від громадської організації про  відкликання  свого представника та припинення його членства в раді;

3) порушення членом ради морального кодексу честі (Додаток 4).  

4) неможливості члена ради брати участь у роботі ради за станом здоров'я, визнання у судовому порядку члена ради недієздатним або обмежено дієздатним.

5) подання членом ради відповідної заяви про добровільний вихід зі складу ради.

6) досягнення членом ради 35-ти років.

7) набрання  законної сили обвинувальним вироком суду у вчиненні кримінального злочину.

8) смерті члена ради. 

9) обрання  члена  ради народним депутатом України, депутатом  Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад.

3.19. Зміни  у  складі ради  затверджуються  рішенням міського голови на  підставі протоколу  засідання  ради.

3.20. Входження до складу ради здійснюється шляхом розгляду заяви кандидата на вступ на чергових зборах ради більшістю голосів присутніх дійсних членів ради.

4. Порядок роботи Молодіжної ради

4.1. Основною формою роботи ради є засідання,  що проводяться у разі потреби,  але не рідше, ніж один раз на квартал. Позачергові засідання ради  можуть  скликатися за ініціативою голови ради, міського голови або однієї третини  загального  складу її членів.  Повідомлення  про скликання засідань ради, у тому числі позачергових, доводяться до  відома  кожного  її члена не пізніше двох робочих днів до їх початку, а також оприлюднюються на офіційному  веб-сайті  Красилівської міської ради.   

4.2. Засідання ради є правомірним, якщо на ньому присутні  не  менш  як  половина  її членів від загального складу.  Засідання ради проводяться відкрито.

4.3. У  засіданнях ради  може  брати участь з правом дорадчого голосу міський голова, його  заступник або інший уповноважений  представник  міської ради. 

4.4. Рішення ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів  її  членів,  присутніх  на засіданні. У разі  рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови (або головуючого) на засіданні.  Рішення ради мають рекомендаційний характер.  

4.5. Річний   звіт про діяльність ради оприлюднюється на офіційному веб-сайті міської ради та в інший прийнятний спосіб. 

                                               5. Повноваження Молодіжної ради

5.1. Рада розглядає та вирішує питання, віднесені до її компетенції цим Положенням:

- обирає зі свого складу голову ради, заступників голови ради, секретаря ради та звільняє їх з посад;

- в межах своїх повноважень приймає рішення;

- направляє пропозиції до Красилівської міської ради та її виконавчого комітету з питань молодіжної політики;

- приймає рішення про дострокове припинення повноважень ради;

- одержує інформацію в установленому порядку від органів місцевого самоврядування, інших державних установ інформацію, що стосується напрямків та завдань ради;

- розміщує інформацію на офіційному сайті Красилівської міської ради;

- розробляє, організовує та проводить в установленому порядку заходи, спрямовані на виконання своїх завдань;

- залучає до своєї діяльності відповідні організації та установи Красилівської міської ОТГ (за потреби);

- затверджує порядок денний засідання та план роботи ради;

- опрацьовує отримані за результатами проведення консультацій із громадськістю пропозиції та зауваження з питань формування та реалізації державної молодіжної політики і подає їх у встановленому порядку;

- проводить аналіз стану справ у процесі реалізації державної політики у молодіжній сфері, взаємодії органів місцевого самоврядування з молоддю, готує пропозиції щодо його вдосконалення;

- узагальнює пропозиції, що надходять від молодіжних та дитячих громадських організацій, щодо підготовки проектів програм, рішень ради та її виконавчого комітету з метою врахування інтересів молоді;

- бере участь у розробці проектів рішень Красилівської міської ради з питань молодіжної політики, підготовці інформаційних та аналітичних матеріалів, що належать до її компетенції;

- подає голові Красилівської міської ради рекомендації та пропозиції з питань правового і соціального захисту молоді, а також задоволення її політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів;

- систематично інформує громадськість, зокрема через засоби масової інформації, про свою діяльність, прийняті рішення та стан їх виконання;

- організовує «круглі столи», наради, семінари, конференції з метою обміну досвідом молоді;

- підтримує організацію та проведення різноманітних заходів;

- здійснює інші повноваження, які не суперечать законодавству України.

5.2. Рішення ради приймаються більшістю голосів присутніх на її засіданні, якщо інше не передбачено цим Положенням.

5.3. Рішення ради є обов’язковими до виконання її членами.         

            6. Права та обов’язки члена (радника) Молодіжної ради

6.1. Член  ради має право:

- ухвального голосу на засіданнях ради;

- вносити пропозиції і зауваження до порядку денного засідання ради;

- брати участь в обговоренні порядку денного засідання ради;

- оголошувати на засіданні ради тексти звернень, заяв, пропозицій;

6.2. Член ради зобов’язаний:

- брати участь в засіданнях ради;

- виконувати рішення ради;

- дотримуватись норм моралі, толерантного відношення до оточуючих.

6.3. Члени ради мають право проходити стажування та практику на базі органу місцевого самоврядування, бути присутніми на сесіях Красилівської міської ради, її виконавчого комітету та працювати помічниками депутатів Красилівської міської ради.

7. Напрямки роботи Молодіжної ради

 1) активне  дозвілля;

2) урбаністично-екологічний;

3) особистісний розвиток;

                                                           8. Прикінцеві положення

8.1. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться розпорядженням міського голови за поданням голови ради або за власною ініціативою міського голови.

8.2. Красилівської міська рада здійснює забезпечення ради приміщенням та створює необхідні умови для її роботи.

8.3. Установчі  документи, склад ради, протоколи засідань, прийняті рішення та інформація про хід їх виконання, а також  інші відомості про діяльність ради в обов’язковому порядку розміщуються на офіційному веб-сайті  Красилівської міської ради в рубриці "Молодіжна рада". 

8.4. Положення затверджуються розпорядженням міського голови за поданням голови Молодіжної ради.

8.5.Зміни до персонального складу Молодіжної ради затверджуються розпорядженням міського голови.

8.6. Молодіжна рада має офіційний бланк зі своїм найменуванням (Додаток 3).

8.7. Молодіжна рада припиняє свою діяльність за рішенням виконавчого комітету Красилівської міської ради.

 

 

Секретар міської ради                                                                       І. Морозович

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь